Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.

Законът за достъп до обществена информация урежда обществените отношения във връзка с правото на достъп до обществена информация и с правото на повторно използване на информация от обществения сектор. С измененията и допълненията се предвиждат:

 • въвеждане на задължение за документите, които попадат в обхвата на директивата да се предоставят за повторна употреба съгласно определените в директивата условия за повторна употреба;
 • установяване на горна граница на таксата, която да се заплаща за повторното ползване на информация, непревишаваща материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията;
 • предвижда се законова възможност за безплатно предоставяне на информация за повторно използване, по преценка на организацията от обществения сектор;
 • разширяване на обхвата на приложение с включване на някои културни институции като библиотеки (в т.ч. университетските библиотеки), музеи и архиви. За тези институции се въвеждат конкретни правила, различаващи се от приложимите за останалите субекти, вкл. и по отношение на таксуването;
 • въвежда се изискване размерът на таксите, основата на която се изчисляват, взетите предвид фактори при изчисляването, както и  и всички допълнителни условия, ако има такива да се публикуват, включително по електронен път при наличието на интернет страница. При поискване органите от обществения сектор да посочват и начина, по който са изчислени тези такси във връзка с конкретното искане за повторна употреба;
 • включено е задължение за обществените институции да информират заявителите за повторно използване на документи относно наличните средства за правна защита;
 • насърчават се организациите от обществения сектор да предоставя информацията в отворен, машинночитаем формат заедно със съответните метаданни, като форматът и метаданните съответстват на официални отворени стандарти;
 • въвежда се изискване, при възможност, държавите членки да улеснят многоезичното търсене на документи.

Предложение са и промени, отнасящи се до националната практика и особености, сред които:

 • всяка информация от обществения сектор, създадена след 1 април 2015 г. да се поддържа в електронен вид;
 • възможност достъпа до обществена информация да се извърши по електронен път, при поискване на заявителя;
 • нова форма за предоставяне на достъп до обществена информация - чрез копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват данните;
 • задължение за всеки ръководител на административна структура в изпълнителната власт ежегодно да обявява списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на дейност на съответната администрация, като определя и сроковете за актуализация на публикуваната информация и форматите, в които е достъпна. Редът и начинът за публикуване на информацията ще се определят с наредба, приета от Министерския съвет;
 • текстове, задължаващи всяка организация от обществения сектор ежегодно да планира поетапното публикуване в интернет в отворен формат на информационните масиви и ресурси, които поддържа. Публикуването на планираната информация се включва в ежегодните цели за дейността на съответната администрация по чл. 33а от Закона за администрацията;
 • задължение за организациите от обществения сектор, включително обществени библиотеки, архиви и музеи да публикуват актуална информация за всички условия за предоставянето на информация за повторно използване, а за информацията за повторно използване в отворен машинночитаем формат да я публикуват в интегрирана платформа за отворени данни.

 

Пълният текст на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация може да се види в Приложението.

 

Лица за контакт:

Калина Димитровa - Директор на дирекция "Съобщения" в МТИТС

e-mail: kivanova@mtitc.government.bg

тел: 02/9492 314

Женета Рогова - началник на отдел "Правна дейност в транспорта, съобщенията и електронното управление", дирекция "Правна" в МТИТС

e-mail: jrogova@mtitc.government.bg

тел. 02/9409 475


Дата на откриване: 23.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 22.11.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 октомври 2014 г. 11:39:43 ч.
Sierra

"По възможност" = никой няма да го направи!

Чудесно! Време беше да последваме примера на другите страни. Законопроектът е добър, но има едно голямо НО - В ал. 1 се създават изречения второ и трето: „По възможност, организацията от обществения сектор предоставя информацията в отворен, машинночитаем формат ..." По възможност??? Това автоматично се превръща в оправдание на всички институции да НЕ публикуват публичната информация в отворен формат. Ако го оставите така, всичко се обезсмисля.

24 октомври 2014 г. 12:45:08 ч.
София Консулт

ясни текстове, а не препоръки

Напълно съм съгласен, че да кажеш на администрацията да направи нещо по възможност е безсмислено. Който е могъл да напише подобни текстове значи въобще не познава маниера и реалностите в българската администрация. Можем да приведем достатъчно примери от нормативни документи, които са изпълзвали подобна терминология и нищо не се е случило. Фрапиращ пример е предвидената в Наредбата за административно обслужване през 2006 г. възможност всеки да отиде в общината и да си подаде заявление, което да се препрати до някакъв друг орган на областно или централно ниво. Там обаче се казва, че това се прилага "при наличие на техническа възможност". Е, за 8 години никой не създаде такава възможност. Настояваме да се премахне този уклончив текст.

24 октомври 2014 г. 12:55:52 ч.
Сирма

явно пак се опитваме да излъжем Европа - не налагайте такси за достъп до информация

1. Не разбрахте ли, че с тази пожелателност на §11, чл.41а се опитваме да излъжем Европейската комисия! Какво спечелихме от подобни хитрини? Не ли пред очите ни примера с КТБ? Има директива, че се плаща в конкретен срок от спиране на операциите, а ние сме си го дописали, че в същия срок, но след обявяване в несъстоятелност, което може да се точи 6 месеца. Сега като осъдят държавата кой ще е виновен, а като вложителите не могат да си вземат гарантираните влогове кой ще е виновен? Писарушките ли, които измислят подобни недомислия?
Може ли да напишете кой е авторът на текста "по възможност"? Моля, г-н министър на транспорта, отговорете ми кой експерт е написал подобно недомислие.
2. Като представител на софтуерна фирма съм изключително притеснен от опитите с този закон да се въведат такси за достъп до информация. Сега има само такса за носителя и това работи. Но вие искате такси за услугата? Отсега можем да прогнозираме какъв ще бъде ефекта - ограничаване на правото за достъп до обществена информация. Това е противоконституционно и пак лъжем Европа. Приехме този закон преди години за да отговорим за определени критерии за членство и сега даваме заден - таксата, произволно определяне от разните органи може да доведе единствено до ограничаване на правото да се иска достъп до информация. А тук на този сайт сте сложили един бутон Открито управление - скрийте го по-добре като допускате подобни възмутителни закони.

24 октомври 2014 г. 14:38:37 ч.
enthusiast

Препоръчително, по възможност, където е необходимо

Подобни формулировки в държавната администрация придобиват характер на: е да де, то има време, нямаме възможност, не е необходимо.
Действително директивата дава широка възможност за тълкуване на текстовете, но именно заради това нормите за отворени данни са вкарани в Директива. Тя има характер на документ-консенсус между страните членки, а не на императивна норма. Ние трябва да прецезираме текстовете в закона, така че да отговарят на социално-икономическата среда. Не съм убеден, че нови такси и пожелателни текстове ще накарат инициативата да заработи, каквото е идеята на ЕК.

24 октомври 2014 г. 16:49:29 ч.
The Boss

265 нови тарифи - честито

Възможност няма да имат да отворят данните разбира се, но тарифа ще приемат. Спрете с абсурда - административният хамстер ще върти колелото без да е полезно нито за общините, нито за отваряните на данните. Не оставяйтo този текст така!!!

28 октомври 2014 г. 16:11:01 ч.
Ivanasen

Без допълнителни такси

Моля осъзнайте се! Не може да изисквате такси за open data. Нали разбирате, че това от само себе си е абсурд. Не си играйте с нервите на народа! Иначе поздравления за инициативата

28 октомври 2014 г. 16:15:15 ч.
Ivanasen

Налагат ли се допълнителни промени в други части на закона?

Направете всички промени сега, а не на парче, за да се изменят закони по 5-6 пъти годишно и хората да напускат България, а и не само те. Бизнесът ни напуска! Не може да имаме 347 закона, които постоянно променяме. Голям дебат по целия закон и тогава внасяйте! От този линк виждам, че има такива дискусии http://www.aip-bg.org/news/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%98_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6/20141014007661/. Изслушвайте се и работете заедно!

29 октомври 2014 г. 14:56:44 ч.
Shammi

А, бе, вие луди ли сте???

Да се въвеждат такси и тарифи за Опен дата е толкова тъпо, че цяла Европа ще ни се смее. Не знам кой е предложил тази мярка, но нищо не разбира. Питайте хората от МРР, при тях е документацията за OGP - има ли в някоя друга държава подобна глупост.

29 октомври 2014 г. 15:43:03 ч.
Ivanasen

Народни такси на народни цени

Така е. Това не е идеята нито на OGP, нито на която и да е държава по света. Може ли да сме толкова иновативни колкото унгарците с техния проект за данък интернет. Отворено управление не се гради така!

29 октомври 2014 г. 21:40:57 ч.
vnmilen

Как ще разрешавате българското злато да бъде ограбено безнаказано !?!?!?!

Абе как може да промените законът и да дадете право на Дънди да ограбва БЪЛГАРСКОТО ЗЛАТО безнаказано?! Гледаме как се водят дела и се печелят срещу корумпираната държавна администрация и... вие взехте, че решихте да смените закона, за да не бъдат вече незаконни незаконните административно-продажни-в-ущърб-на-целия-български-народ действия ?!?!?! Това определено НЕ е нито демократично, нито коректно, нито достойно!

30 октомври 2014 г. 00:31:21 ч.
sarnela

Статистическата, търговската тайна и личните данни блокират достъпа на гражданите до най-важното

Разбираема е защитата на личните данни, статистическата, търговската, професионалната информация. Такава обаче фигурира във всеки договор между държавата/общините с частни фирми. В този си вид роектозаконът блокира цялата тази информация.
Достъпът до точно тази информация в целостта ѝ е жизненоважен, за да се поддържат минимални гаранции за прозрачност и справедливост в управлението на държавното/общинско имущество и контрола на гражданите върху него.

§ 1. от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ ясно казва в точка 5:
"Не представляват "производствена или търговска тайна" факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. До доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице, когато тя:
а) дава възможност на гражданите да си съставят мнение и да участват в текущи дискусии;
б) улеснява прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3, ал. 1 относно вземаните от тях решения;
в) гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на законовите задължения от субектите по чл. 3;
г) разкрива корупция и злоупотреба с власт, лошо управление на държавно или общинско имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица;
д) опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;
е) е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3.
6. "Надделяващ обществен интерес" е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3."

С цел запазване на принципите на закона, в допълнителните му разпоредби § 1. точка 5 трябва да се измени така:
"Не представляват "производствена или търговска тайна", "статистическа тайна", "професионална тайна", "лични данни" факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. До доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице, когато тя: (продължава изреждането на подточките)".
И всички останали промени, които са необходими, за защита правото на достъп на гражданите до общественозначима информация.

31 октомври 2014 г. 12:35:07 ч.
НАСО РБ

Предложение на НАСО РБ за ЗИД на ЗДОИ

Уважаеми госпожи и господа,
Уважаеми колеги,
Във връзка с процеса за изменение и допълнение на ЗДОИ и участието на НАСО РБ в него, по-долу представяме нашите предложения. Същите са в резултат от предложенията и мненията, депозирани в офиса на асоциацията от колеги-секретари на общини и райони от страната и отчитат „тесни места” по приложението на сега действащия закон, доказани от практиката.
Надяваме се и разчитаме те да бъдат отразени в новия формат на ЗДОИ, с оглед създаване на оптимални условия за работа на всички страни и заинтересовани лица / в т.ч. и местни власти/, участващи в процеса по искане и предоставяне на информация.
Относно Чл. 20. (1) Достъпът до обществена информация е безплатен.
(2) Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.
Предложение:
Да бъде актуализирана заповедта на Министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г., ДВ, бр. 98 от 13 декември 2011 г., с цел осъвременяване на цените на услугите „Предоставяне на достъп до информация”.
Мотиви:
Към момента цените едва покриват разходите за консумативи, а не включват времето и работата на съответните служители.
Относно Чл. 25. (1) Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адреса за кореспонденция със заявителя.
(2) Ако в заявлението не се съдържат данните по ал. 1, т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.
Предложение:
Ал. 2 да стане: (2) Ако в заявлението не се съдържат данните по ал. 1, т. 1, 2 и 4 или ако те са погрешно записани или неверни, то се оставя без разглеждане.
Мотиви:
Често се срещат и такива случаи в общинската практика.
Относно Чл. 28. (1) Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.
(2) В срока по ал. 1 органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение.
Предложение:
Срокът да бъде удължен на 14 работни дни.
Ал. 1 да стане: Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 работни дни след датата на регистриране.
Мотиви:
Големите и средни общини срещат сериозни затруднения по спазването на сега действащия срок.
Други предложения:
 По-точно и подробно да се регламентират нивата на достъп, конфиденциалността и обемът на информацията;
Мотиви:
Това се отнася особено за услуги за достъп до информация от сферата на ТСУ, обществени поръчки и др. Често правата по ЗДОИ се използват, за да се избегнат по-високи специфични такси за някои от документите /напр. за скица/ и/или други документи.
 По-точно и ясно да се дефинират категорията „обществена/публична информация” и отликата й от „служебна” или „класифицирана”, както и понятието „надделяващ обществен/публичен интерес”.
Мотиви:
Често пъти неправителствени организации и граждани го тълкуват по един начин, а администрациите го регламентират по друг начин, от гледна точка на спазване на законите.
 Да се укажат, императивно, подходи за решаване на казуси, когато част от исканата информацията касае и трети лица и същите отказват да я предоставят.
Мотиви:
Често се срещат и такива случаи в общинската практика.

Съставил:
Експертен екип на НАСО РБ
Редакция:
Васил Панчаров
Изпълнителен директор на НАСО РБ
Септември 2014 г.

06 ноември 2014 г. 05:54:39 ч.
Ilka

Закон за ОГРАНИЧАВАНЕ на Достъпа до Обществена Информация

Напълно подкрепям изказяните мнения, че формулировки от рода "по възможност" не са приемливи в текста на който и да е закон. Фактът, че такава е възприета в текста на поправката, е доказателство, че последната е скалъпена набързо и не особено професионално.

В параграф 12 само на първо четене е очевидно, че повечето предложени поправки целят ограничаване на достъпа до обществена информация от страна на гражданите. Предложените текстове са предпоставка за укриване на корупционни практики и имената на свълзаните с тях лица.

-- Например при в точка 8 не е ясно защо трябва да се доказва правен нинтерес. Защо се изключва правото на гражданите да се интересуват от съдържанието на определен документ просто защото искат да си съставят мнение?!
-- Какъв е смисълът от точка 10? Как могат имената на длъжностни лица свързани с изпълнението и възлагането на обществени поръчки например да бъдат пазени в тайна от гражданите?!!! "Който се страхува от мечки не ходи в гората за мечки" или който иска данните му да не се оповестяват публично, не се захваща с работа, касаеща обществени дела.
-- Формулировки от рода на "статистическа тайна", "производствена или търговска тайна или професионална тайна", както и "класифицирана информация", когато е налице обществен интерес и съмнение за корупционни практики, не могат да бъдат ползвани като основание за непредоставяне на информация. На настоящия етап на корумпирано управление във всички сфери на обществения живот въвеждането на подобни формулировки е в открито противоречиес интересите на обществото.

Предложените поправки очевидно се стремят да превърнат закона в Закон за ОГРАНИЧАВАНЕ на Достъпа до Обществена Информация.
Чии интереси всъщност обслужват редакторите им?

12 ноември 2014 г. 21:31:15 ч.
nevada2045

Заглавие

С въвеждането на такса за ползване на иформация ще се ограничи тъкмо достъпа до обществвена информация. В това няма никакъв смисъл, както и ред други неща в България..

12 ноември 2014 г. 22:34:28 ч.
ankakalpazanka

Вечно недоволните с бутилка в ръка =)

Нужни са усилия, за да проследиш промените на един закон..
Нужни са усилия да осъзнаем, че безплатни неща няма и дали с такси или с данъци, пак ще платим на някой да си почива..
Нужни са усилия да станем и да бъдем хора, за да създадем нещо по-добро..

И все пак това е някакъв преход към електронно управление, което в днешния технологичен свят е неизбежно. Услугите биха могли да бъдат по-бързи, но няма да е излишно баба Пена и чичо Кольо да посещават често компютърни курсове, вместо да питат "Туй мишка или котка е?" :).

12 ноември 2014 г. 22:35:07 ч.
ankakalpazanka

Вечно недоволните с бутилка в ръка =)

Нужни са усилия, за да проследиш промените на един закон..
Нужни са усилия да осъзнаем, че безплатни неща няма и дали с такси или с данъци, пак ще платим на някой да си почива..
Нужни са усилия да станем и да бъдем хора, за да създадем нещо по-добро..

И все пак това е някакъв преход към електронно управление, което в днешния технологичен свят е неизбежно. Услугите биха могли да бъдат по-бързи, но няма да е излишно баба Пена и чичо Кольо да посещават често компютърни курсове, вместо да питат "Туй мишка или котка е?" :).

19 ноември 2014 г. 17:45:01 ч.
АнгелКалоянов

Промените предвиждат прекомерни ограничения и противоречат на политиката за прозрачност.

Промените предвиждат прекомерни ограничения и трябва да бъдат формулирани по-професионално. Юридическият изказ изглежда изключително неточен и оставя възможност административните органи да отказват достъп до обществена информация практически основно по свое усмотрение.
Да се доказва правен интерес от получаване на обществена информация е недопустимо- характерът й на обществена означава, че имплицитно има интерес да я получи всеки български гражданин. Освен това да се докаже правен интерес от получаването на информация, която не се знае каква е точно (защото още не е получена), е "правен и човешки абсурд" и ще създаде изключителни процесуални проблеми в правораздаването.
Промените в този вид ПРОТИВОРЕЧАТ на основната политика за ПРОЗРАЧНОСТ, а е възможно да противоречат и на Конституцията. Прозрачността е ценна за пряката демокрация и за доверието на гражданите в администрацията. Такива промени в момент, в който обществото е силно чувствително относно поведението на изпълнителната власт, ще бъдат твърде притеснителни.

20 ноември 2014 г. 08:11:56 ч.
Петко Политов

$12, т.8

Моля да отпадне $12, т.8., който обезсмисля целия закон и създава парадокс. Не може да се изисква предварителен правен интерес при представянето на обществена информация. В много случаи заинтересованото лице няма как да знае дали има правен интерес от информацията, преди да я получи. Освен това смисълът на обществената информация е, че тя е публична - достъпна за всички. Значението на този закон е да гарантира, че държавните органи няма да откажат информация своеволно. Параграф $12, т.8 им дава право да направят именно това.

21 ноември 2014 г. 11:52:52 ч.
PDI

Становище на Програма достъп до информацияl

ПДИ публикува своето становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗДОИ на
http://store.aip-bg.org/stanovishta/2014/ZID_ZDOI_PDI_20112014web.pdf

Конкретните ни предложения са:
1. Относно чл.41ж, ал.1 от ЗДОИ:
Предлагаме вместо „след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията“, текстът да бъде формулиран по следния начин: „след заплащане на материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията“. Терминът „такса” да бъде съответно заменен навсякъде в чл.41ж от ЗДОИ.

2. Относно чл.41ж, ал.5 от ЗДОИ:
Да отпадне изцяло т.3, а т.1 да бъде съответно преформулирана, както следва: „за материалните разходи по ал. 1, събирани от държавен орган или орган на местно самоуправление – с акт, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите”.
3. Относно чл.41б, ал.1, т.7:
Да бъде допълнена разпоредбата по следния начин:
„съдържаща производствена или търговска тайна или професионална тайна по смисъла на закон, освен в случаите на надделяващ обществен интерес”.

21 ноември 2014 г. 16:41:14 ч.
BgVolleyFans

Проблеми в действащия закон

В качеството ни на неправителствена организация, която работи в областта на гражданския контрол върху дейността на спортните федерации и чиято основна цел е повишаване на публичността и прозрачността в дейността им, предложенията ни са свързани с преодоляването на всякакви трудности и пречки пред прозрачността в дейността на организациите, на които със закон са възложени публичноправни функции (публичноправните субекти), както и такива, които са финансирани, управлявани или контролирани от държавата и нейните органи (публичноправни организации). Надяваме се, че с оглед спазване на заявените приоритети на правителството и утвърждаване на основното конституционно право на гражданите и общоевропейските демократични ценности, ще обсъдите нашите предложения и ще предприемете мерки за въвеждане на допълнителни текстове в законопроекта, които безспорно ще допринесат за неговото усъвършенстване.
Фактът, че промените са мотивирани основно от необходимостта от въвеждане на изискванията на Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно повторното използване на информация в обществения сектор, не е пречка, а напротив - предстоящата промяна следва да се използва за въвеждане на всички необходими промени в закона, които да отстранят трудностите, установени в дългия период на неговото прилагане до момента.
В допълнение, подкрепяме изразените становища до момента.

Нашите предложения можете да прочетете в приложения документ на следни линк: http://bgvolleyfans.org/activities/stanovishte_na_fbv_po_proekta_na_zid_na_zdoi

22 ноември 2014 г. 12:14:41 ч.
alexdountchev

Становище от Александър Дунчев, WWF

Относно предложените от промени в ЗДОИ във връзка с транспозицията на Директива 2013/37/ЕС за изменение на Директива 2003/98/ЕО изразяваме следното становище:

Предлагаме допълнение към § 1, т.1 на ЗИД на ЗДОИ
§ 1. В чл. 2, ал. 3 към Вашето предложение се допълва с думата "документ," преди звукозапис:
Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху материален носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор.

Мотиви:
През последните 2-3 години се налага административна практика от държавните институции (вкл. МОСВ, ДНСК и др.) и общините (напр. Самоков), която подменя смисъла на чл. 2 и 3 от ЗДОИ, като се отказва достъп до документи под предлог, че документите не са обществена информация. Така например МОСВ и ДНСК отказват да предоставят достъп до копия от протоколи и доклади от техни проверки по ЗООС, ЗБР или ЗУТ, и ако предоставят информация, то това е само под формата на писмена справка. От МОСВ с Решение №ЗД-78/28.08.2014 г. бе отказан достъп до плановете за сечите в националните паркове, приети от МОСВ, а вместо това с Решение №ЗД-85/29.09.2014 г. бе разпоредено информацията в поисканите планове да бъде пренаписана в справки, за което бе поискана такса стократно надвишаваща стойността на копията от плановете, и която такса съответно бе отказано да бъде платена от обществената организация.
В тази връзка, предложеното от нас уточнение за достъпа до документи, ще гарантира приложимост на въведеното с директивата задължение да се предоставят за повторна употреба документи, които попадат в обхвата на директивата. В редица международни нормативни актове се сочи, че документите представляват обществената информация - Регламента (ЕО) № 1049 от 2001 г. на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент и на Съвета, Препоръка (2002) 2 на Комитета на Министрите на държавите – членки на Съвета на Европа, както и Орхуската конвенция.

По отношение на § 16, т.1 на ЗИД на ЗДОИ, считаме за неприемливо предложението определянето на таксите за повторно ползване на информация по реда на чл. 41ж от ЗДОИ са се определят от общинските съвети, вместо от МС. Мотивите за това са, че възможността за субективно (т.е. на ниво ОбС) определяне на такси ще доведе до различни стандарти, а от там и до неравнопоставеност на заявителите в различните общини.

По отношение на § 17 на ЗИД на ЗДОИ, считаме за необходимо да се предвиди възжмоност да се предоставя за повторно ползване само онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен. Мотивите за това са, че често се отказва голям обем информация заради отделни данни, които отговарят на условията на чл. 41б от ЗДОИ.

22 ноември 2014 г. 20:16:05 ч.
Юлиян Чолаков

Становище от СОПА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. В чл.28 от ЗДОИ да се създаде нова алинея 3:
(3) За случаите на уважителна причина за неспазването на срока по ал.1, органът определя предварително заместник.
2. В чл.30 от ЗДОИ да се създаде нова алинея 3:
(3) В случаите по чл.28, ал.3 срокът по чл.28, ал.1 може да бъде удължен с не-повече от 7 дни, като на заявителя се изпраща уведомление за новия срок с данни за причината за удължаването, длъжностите на заместеното лице и неговия заместник и техните имена.

МОТИВИ
Целта е да се съживи функционалността на Глава пета на ЗДОИ – Административнонаказателни разпоредби, а по този начин да се реши и проблемът с мълчаливите откази и неспазването от административните органи на сроковете за вземане на решения по подадените заявления за достъп обществена информация. При сегашната практическа липса на наказания липсва очакваният дисциплиниращ резултат, поради което длъжностните лица си позволяват не само да закъсняват с отговорите си, но понякога и въобще да не отговарят на подадените заявления.
Считаме, че този проблем се поражда от понятието „уважителна причина“ за неспазването на срока за произнасяне по заявление за достъп до обществена информация, използвано в административнонаказателната разпоредба на чл.42 ал.1 от ЗДОИ, без да е ясно как следва да постъпи органът в тези случаи. С отстраняването на тази неяснота Глава пета от ЗДОИ ще заработи и ще се постигне сега липсващата дисциплинираща превенция на предвидените административни наказания.

22 ноември 2014 г. 23:59:13 ч.
gigushaangel

Становище от Гергана Владкова

Уважаеми Дами и Господа,

Въз основа на гражданския си прочит, натрупан личен опит и неюридически поглед върху предложения на нашето внимание документ за обсъждане, считам, че с така изготвения проект на ЗИД на ЗДОИ

не се постигат основните цели на закона,

а именно - гарантиран, открит и равен достъп на гражданите до обществена информация по смисъла на чл. 2 от действащия закон.

В тази връзка излагам следните принципни предложения:

1. ЗДОИ да бъде преименуван на Закон за обществената информация.

Целта на това предложение е да бъде постигната коренна промяна в постановката на регламента, като се наблегне на практическото осъществяване на признатата необходимост в една европейска, демократична и правова държава гражданите да участват все по-активно във вземането на решения на местно и национално ниво по въпроси, свързани с уреждането на обществените отношения, правата на човека, управлението на публичните, държавните и общинските ресурси, както и по отношение на дейността и състоянието на публичноправните субекти.

Намирам за крайно наложително държавната и местната власт да бъдат задължени да поемат реален ангажимент пред гражданите те гарантирано да имат не просто право на достъп до обществена информация, а практическа възможност своевременно и свободно да ползват създаваната и съхранявана информация по обществени въпроси. Особено важно е всички да разполагаме с онази информация, постъпваща в административния орган и генерирана в процеса на обсъждане на нормативни актове или на общи административни актове, както и да сме наясно за условията и правилата, по които работят институциите и правилата, по които изпълняват възложените им отговорности.

2. Понятието за обществена информация да бъде по-широко дефинирано - да включва изрично регламент, че за гражданите е достъпна информацията свързана с управлението на публични, държавни и общински ресурси, както и да бъде гарантирано ползването от гражданите на служебната информация, събирана, създавана и съхранявана във връзка с официалната информация.

Тук имам предвид да бъде гарантирано ползването на служебна информация по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 1 от действащия сега ЗДОИ, освен ако тя не е изрично определена като класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна. Всеки документ при формиране на решение на общинския съвет, например, може да носи съществена информация от значение за последиците от приемане на решението и той непременно трябва да бъде поставен за разглеждане. Несъмнено тази информация е и най-показателна за работата на административните органи и дава най-добра възможност на гражданите да си съставят собствено обективно мнение за ефективността на институциите. Тоест целта е да бъде осигурена пълна прозрачност и достъп до доклади, становища, предложения, анализи, касаещи актовете за уреждане на обществените отношения.

По отношение на въпросите, свързани с експлоатацията на различните ресурси на страната, то следва гражданите да имат пряк достъп до договорите и/или условията, вкл. финансови, при които административните органи управляват или са предоставили за управление съответните блага.

3. Задължение за своевременно публикуване на всеки вид информация, свързана с издаването на нормативни и общи админисративни актове.

4. Задължение за публикуване в единна база, достъпна от основната интернет страница на административния орган.

5. Налагане на строги санкции върху административния орган при неизпълнение на задължението за публикуване на официална и служебна обществена информация в срок.

6. Задължение за постановяване на решение за достъп до обществвена информация при хипотезата на чл. 12, ал. 3 от действащия сега закон.