Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет изменение и допълнение на Постановление № 85 на министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз

 

Съгласно Решение на Европейския съвет от 1 декември 2009 година относно председателството на Съвета(2009/881/ЕС) (ОВ L 315, 2.12.2009 г., стр. 50) и Решение на Съвета от 1 декември 2009 година за установяване на мерките за прилагане на Решението на Европейския съвет относно председателството на Съвета, и относно председателството на подготвителните органи на Съвета (2009/908/ЕС) (ОВ, L 322, 9.12.2009, стр. 28) в периода юли-декември 2018 г. ротационен председател на Съвета на ЕС ще бъде България. Председателството ще бъде най-голямото,след преговорите за членство в ЕС, предизвикателство за българската администрация, свързано с членството на страната ни в Съюза.Като ротационен председател България ще има сериозни ангажименти не само в рамките на ЕС, но и на международната сцена, което поставя редица изпитания пред административния, финансов и логистичен капацитет на страната ни.Процесът на подготовката за председателството ще постави въпроса за повишаване на ефективността на междуведомствената координация, както и за отделни изменения в структурите на министерствата.

Същевременно, при правилно насочени действия, Председателството предоставя възможност за:

-          усъвършенстване на националния механизъм за координация по европейските въпроси и включване на повече участници и служители в дейността по линия на ЕС;

-          реализиране на национални приоритети посредством добро използване на инструментите на процеса за вземане на решения в ЕС;

-          консолидиране на външнополитическия облик на България, позицията и репутацията на страната в ЕС по отношение на останалите международни организации, както и на двустранна основа.

 

Първото Българско председателство на Съвета на ЕС (2018 г.) е важен външно- и вътрешнополитически приоритет за страната ни през следващите години, за реализацията на който ще работят както националните институции, така и цялата българска дипломатическа служба.

Водещата координационна роля на министъра на външните работи в подготовката за и провеждането на Председателство е свързана с изпълнението на неговите нормативно установени функции по осигуряване провеждането на единна национална политика на Република България по всички въпроси, свързани с Европейския съюз; координиране на международното сътрудничество, осъществявано от другите министри и ръководители на ведомства, осъществяване на представителството на България в международните междуправителствени организации, в които тя членува; контрол и организация на участието на Р България в процеса на вземане на решения в ЕС и осигуряване провеждането на единна национална политика по всички въпроси, свързани с ЕС. Министърът на външните работи ръководи и дава указания на Постоянното представителство на Р България към ЕС във връзка с участието на страната в органите и институциите на ЕС, организира и осъществява общата координация на кореспонденцията на отделните администрации с институциите на ЕС чрез  Постоянното представителство към Европейския съюз. Под негово ръководство е и дипломатическата служба, която подпомага провеждането на единна национална политика на България по всички въпроси, свързани с ЕС. Тук следва да се допълни съществената роля на дипломатическите представителства с оглед техните функции по: поддържане на официален контакт с институциите на държавите-членки в ЕС и трети страни, в това число с партньорите от Тройката председателства– Великобритания и Естония, с които следва да се осъществява тясно взаимодействие;поемането на местното Председателство на Съвета на ЕС в онези столици на трети страни, в които страната ни има дипломатически представителства, а ЕС не разполага със свои делегации.

Подготовката и провеждането на Председателството могат условно да бъдат разделени на следните етапи:

  1. етап на първоначална подготовка: 2014 г.– м.август 2015 г.;
  2. активна фаза на подготовка: м.септември 2015 г. – м.юни 2018 г.;
  3. осъществяване на Председателството: м.юли–м.декември 2018 г.;

4.      период на заключителни действия: януари-юли 2019 г.

Осигуряването на адекватна организация, кадрови ресурс и бюджетно планиране и обезпечаване, съответстващо на етапите на подготовка и провеждане на Председателството,е свързано с максимална ангажираност на отговорните министерства и ведомства по всички аспекти на подготвителния процес, при пълно използване на наличния им капацитет, както и посредством съществуващия у нас и доказал се като добре функциониращ механизъм за координация по въпросите на ЕС към администрацията на МС.

С оглед  гореизложените доводи, предвид предложенията и становищата ви по начина и формата на уреждане на работата по подготовката на предстоящото ротационно Председателство, и в изпълнение на приоритет V.Европейски диалог и управление на средствата от ЕС” на правителството, предложеният проект на Постановление на Министерския съвет предвижда създаването на координационен механизъм за подготовката на Р България за Председателството в рамките на установения в ПМС №85 механизъм за координация по въпросите на ЕС. Предложението за изменение и допълнение на ПМС №85 регламентира установяването на по-тесен формат на състава на Съвета по европейски въпроси (СЕВ) към Министерски съвет, уреден в чл.5, ал.1 на цитираното постановление, функциите му и реда на неговата работа по въпроси, свързани с Председателството.Така предложеният формат на СЕВ по въпроси на Председателството ще бъде ръководен от министъра на външните работи, ще ползва експертизата и институционалния капацитет на действащия координационен механизъм по въпросите на ЕС и следва да пристъпи, в най-кратки срокове, към разработване на План за подготовка на Председателството.


Дата на откриване: 28.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.11.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари