Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България

С проекта на Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България се създава обща рамка за взаимодействието и обменът на информация при функционирането на системата на територията на Република България. Определя се структурата на системата, реда за изготвянето и получаването на уведомления (нотификации), реда за получаване на оценка на риска, научни становища или анализи по нотификации.

В Министерство на земеделието и храните, в дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните“ е създадено и функционира национално звено за контакт на Република България, което подпомага министъра на земеделието и храните при провеждането и прилагането на политиката в обхвата на Системата.

Звена за контакт по Системата съгласно чл. 30б, ал. 2 от  Закона за храните са Министерство на здравеопазването и Българска агенция по безопасност на храните.   

В проекта на наредба е включена и Интегрираната компютризирана ветеринарна система TRACES, която е елемент от Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи RASFF. Чрез система TRACES се създават нотификации на граничните инспекционни пунктове на Европейския съюз, за храни от животински произход, чието валидиране се извършва чрез системата RASFF.

Като член на Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи на Европейския съюз (RASFF), Република България има задължението, произтичащо от изискванията на европейското законодателство да информира Европейската комисия:

1. за предприети мерки за ограничаване разпространението на храни и/или фуражи, които представляват риск за здравето на хората или животните, като предоставя доказателствата по конкретни нотификации;

2. за всеки случай на отхвърляне на границата на контейнер, партида или товар с храни или фуражи, свързан с пряк или косвен риск за здравето на човека и/или животните;

3. когато фураж, включително предназначен за животни, които не се отглеждат за производство на храни, представлява сериозен риск за здравето на човека и/или животните, или за околната среда.

С приемането на Наредбата, се очаква:

1. да бъдат изпълнени изискванията на  Регламент (ЕС) № 16/2011 на Комисията от 10 януари 2011 година за установяване на мерки за прилагане за Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи

2. да се изпълнят изискванията на Закона за храните, където е предвиден редът за изпълнение на Регламент (ЕО) № 178 /2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за  създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.


Дата на откриване: 3.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 16.11.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари