Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия

Предложените изменения и допълнения в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия са инициирани от промени в европейското законодателство. С проекта на ПМС за изменение и допълнение на наредбата се въвеждат разпоредбите на Директива за изпълнение 2014/58/ЕС на Комисията относно създаването, съгласно Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на система за проследяване на пиротехническите изделия.

Въвежда се изискване производителят да нанася върху етикета на всяко изделие регистрационен номер, който се определя от нотифицирания орган, извършил оценяването на съответствието на изделието съгласно приложимите за него процедури.  С проекта на ПМС се определят елементите на регистрационния номер – идентификационния номер на нотифицирания орган извършил оценяването на съответствието; буквеното обозначение на категорията на пиротехническото изделие, съгласно категоризацията, и номера за обработка, използван от нотифицирания орган.

Проектът на ПМС задължава производителя или вносителя на пиротехническо изделие да поддържа и актуализира регистър, който съдържа регистрационния номер на изделието, търговското наименование, тип и подтип и адрес на мястото на производство. Регистърът се съхранява за срок от 10 години от датата на пускане на изделието на пазара и следва да се предоставя при поискване на органите по надзор на пазара към Държавната агенция за метрология и технически надзор. При мотивирано искане, информацията, съдържаща се в регистрите, се предоставя на компетентните органи и/или на органите по надзор на пазара на други държави членки.

Съгласно проекта на ПМС нотифицираният орган също поддържа регистър. Форматът и съдържанието на регистъра са определени в Приложение към проекта на ПМС. Регистърът се съхранява за срок от 10 години от датата на издаване на съответния документ, съгласно приложимата процедура за оценяване на съответствието. Когато разрешението за извършване на оценяване на съответствието е отнето, нотифицираният орган предава регистъра на друг нотифициран орган или на Държавната агенция за метрология и технически надзор. Нотифицираният орган редовно актуализира регистъра и го публикува на своята интернет страница.

Становища по проекта на ПМС следва да се изпращат на електронен адрес: m.alexandrova@mee.government.bg.


Дата на откриване: 10.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 23.11.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 ноември 2014 г. 20:28:10 ч.
Ivanasen

Оценка на въздействието?

Къде ви е оценката на въздействието? Колко ще струва поддръжката на регистъра? Колко ще струват задълженията за информиране? Какви са ползите и какви разходите? Защо въвеждате регулации без да ги изчислявате?

21 ноември 2014 г. 10:32:52 ч.
v.neshovska

В отговор на поставения въпрос от Ivanasen

Преди създаването на всеки европейски нормативен акт се прави оценка на въздействието на ниво ЕС, която отчита съотношението на ползата спрямо разходите на предприятията в бранша / микро, малки и средни, и големи/.
Не се очаква проектът да създаде допълнителна регулаторна тежест за бизнеса, предвид фактът, че единната система за номерация се основава на елементи, които вече се прилагат в съответствие със съществуващи хармонизирани стандарти.
Ползата от предприемането на предвидените с проекта действия представлява своеобразна “застраховка” за легалните производители/вносители на пиротехнически изделия срещу нелоялната конкуренция - от една страна на сивата икономика, а от друга на “производители/вносители” на фалшифицирани продукти. Допълнителната идентификация на всяко едно изделие със специфичен регистрационен номер, който е проследим, e гаранция за безопасността на потребителите.