Обществени консултации

Проект на План за управление на резерват „Бели Лом“

Проектът на План за управление на резерват „Бели Лом“ е изготвен в изпълнение на обособена позиция № 2 „Разработване на план за управление на резерват „Бели Лом” и разработване на план за управление на защитена местност „Ломия”, включително и изработване на специализирана карта“, на обществена поръчка по проект “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, с възложител Регионална инспекция за околна среда  и води (РИОСВ) Русе и договор за изпълнение на цитираната обществена поръчка № ОПОС-22-УПРР от 30.04.2014 г., сключен между РИОСВ Русе и „П-Юнайтед“ ООД.


Дата на откриване: 14.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 8.12.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 ноември 2014 г. 20:34:33 ч.
Ivanasen

Отворени данни

Предоставете информацията в отворен вид - таблици, изследвания и всичко друго. Информацията е интересна и трябва да се предостави съгласно инициативата Партньорство за открито управление