Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

С проекта на ЗИД на ЗДКИСДПКИ се въвеждат задължения за управляващите дружества, както и за лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове да използват адекватни методи за оценка на рисковете и да не се доверяват единствено и механично на кредитни рейтинги. В съответствие с чл. 51, параграф 3а от Директива 2009/65 законопроектът предвижда, че при преценката за спазването на изискването за избягване на предоверяването на кредитни рейтинги надзорният орган взима предвид естеството, мащаба и сложността на колективната инвестиционна схема.
С преходните и заключителни разпоредби на проекта са предвидени изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които също са насочени към въвеждане на настъпилите промени в законодателството на Европейския съюз.
Законопроектът усъвършенства процедурите по управление на риска на пенсионноосигурителните дружества и по този начин способства за повишаване на качеството на инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Независимо че пенсионноосигурителните дружества вече имат изградени системи за управление на риска, е възможно въведените с проекта задължения да бъдат свързани с допълнителни разходи за тях, но не се очаква те да бъдат прекомерни. Законопроектът постига целите си, без да налага прекалено високи изисквания за това.
Във връзка с транспонирането на изискванията на директивата са предвидени и изменения в Кодекса за социално осигуряване, които обезпечават тяхното прилагане. Предвид необходимостта от оценка на позоваванията на кредитни рейтинги в инвестиционните политики в чл. 175а от КСО, изрично е регламентирано задължение на пенсионноосигурителните дружества да приемат и преразглеждат инвестиционна политика на съответния пенсионния фонд с минимално съдържание, определено от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление "Осигурителен надзор".
С преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предвидени изменения и в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).


Дата на откриване: 20.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари