Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения

Проектът на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения e изготвен във връзка постъпило искане от Европейската комисия  (ЕК) за някои допълнителни разяснения по приетите мерки с оглед преценката за правилното транспониране на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки.
 В искането си Европейската комисия посочва, че съгласно член единствен от Постановление № 100 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, годишният размер на законната лихва се определя в зависимост от валутата на задълженията, т.е български левове, евро или други валути. Съгласно чл. 2, параграфи 6 и 7 от Директива  2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки обаче не е възможно да се избира между различни валути при определяне на съответните законни и основни лихвени проценти. Следователно, основния лихвен процент за държавата-членка, чиято валута не е еврото (каквато е България) следва да бъде равностойният лихвен процент, определен от нейната национална централна банка.
 В тази връзка се предвижда отмяна на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута и приемане на нов проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения, с което то да бъде приведено в съответствие с разпоредбите на чл. 2, параграф 7, буква б) от Директива 2011/7/ЕС.


Дата на откриване: 27.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 11.12.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 ноември 2014 г. 12:38:13 ч.
enherma

10% + ОЛП

Дано това е лихвата от държавата към лицата /т.е. двупосочно/

27 ноември 2014 г. 15:47:39 ч.
ironhorse

Има ли пилоти в самолета (адвокати)

Моля да се осведомите, че административните наказания (глоба /санкция) , каквито по вид са наказателните ливи се определят в закон и/или указ, съгласно чл.2, ал. 1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.
Е, аз не настоявам, можете да си приемете постановлението, и аз пак няма да платя и стотинка наказателна лихва, защото наказанието не е определено по вид и размер в закон или указ.