Обществени консултации

Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2015 г.

Проектът на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2015 г. е разработен в съответствие с европейската Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010 – 2015 г, както и с Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009 – 2015 г.). Предлаганите действия в Националния план са съобразени с приоритетите на отговорните институции и организации за 2015 г., с приоритетите на европейско ниво по отношение на политиката за равнопоставеност на жените и мъжете. Специално внимание в проекта на Националния план за 2015 г. е отделено върху изпълнението на мерки за насърчаване на равенството между жените и мъжете в процесите на вземането на решения в икономиката с оглед осигуряване на по-голяма икономическа независимост, както и предприемането на конкретни действия за актуализиране на Националната стратегия за насърчаване равнопоставеността на половете за периода 2009-2015 г. с времеви хоризонт до 2020 г. Националният план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2015 г. следва принципите и целите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009 – 2015 г.), като има за цел да подпомогне провеждането на единна политика за равнопоставеност между жените и мъжете, да повиши информираността за равенството между половете и значението на преодоляването на свързаните с това стереотипи. Дейностите са структурирани в седем раздела: • Държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете; • Равна степен на икономическа независимост; • По-добро съвместяване на професионалния и семейния живот; • Насърчаване на равното участие на жените и мъжете в процесите на взимане на решения; • Достойнство, неприкосновеност на личността и предотвратяване на насилието въз основа на пола; • Премахване на стереотипите, основани на пола, и противодействие на множествената дискриминация; • Популяризиране и прилагане на добри европейски практики в областта на равнопоставеносттта на жените и мъжете на национално ниво. Това е последният Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, който е разработен в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009–2015 г.), тъй като предстои актуализиране на Стратегията през следващата година с времеви хоризонт до 2020 г. В проекта на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г. са описани и мерките на ангажираните институции, социални партньори и неправителствени организации, които ще допринесат за изпълнението на държавната политика за равнопоставеност на жените и мъжете. Планираните дейности и мерки в Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г. са продължение на усилията на българските институции и организации, отговорни за разработването и координирането на държавната политика в областта на равнопоставеността между жените и мъжете във всички области.


Дата на откриване: 2.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 15.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари