Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

Предложените промени в ППЗОП са в изпълнение на § 114, т. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, обнародван ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г. С тях правилникът се привежда в съответствие със закона, като по този начин се създават необходимите предпоставки за цялостен и последователен подход при провеждането на процедурите и се доразвива и детайлизира правната уредба в областта на обществените поръчки.

В съответствие с промените в ЗОП, в правилника е определен редът за поддържане на списъка с външни експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, които възложителите могат, а в някои случаи са длъжни да използват при изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите, а при конкурс за проект - на конкурсните програми. Подробно са регламентирани и изискванията за вписване в него.

Уредени са условията, при които се провежда жребий за избор на външен експерт, който възложителят следва да включи като член на комисията за провеждане на процедура, при поръчки за строителство над определена стойност. Предвидено е жребият да се извършва автоматизирано от упълномощен потребител на възложителя, чрез използване на специализиран модул, свободно достъпен чрез Портала за обществени поръчки.

В правилника са регламентирани въпросите, свързани с възможността за представяне на техническите предложения към офертата на участника под формата на електронен каталог. Предвидено е задължение за възложителите да посочат в документацията за участие цялата необходима информация относно формата, използваното електронно оборудване, условията за осъществяване на техническото свързване, организацията на процеса за подаване и оценка на каталозите, при съобразяване с условието за осигуряване на равнопоставеност между участниците.

В новия чл. 47а, ал. 1 от правилника е определено минималното съдържание на договорите за обществени поръчки, което включва предмет, цена, ред и срокове за разплащане, данни за страните, размер и условия на гаранциите и други общоприложими реквизити. В съответствие с изисквания на чл. 41, ал. 1 ЗОП е подготвен примерен образец на договор за обществена поръчка, който е част от приложенията към правилника.

С измененията в правилника е предложена промяна в правилата за осъществяване на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки върху процедурите на договаряне без обявление. За целите на контрола е предвидено доказателствата за избора на процедурите да се изпращат само по електронна поща с използване на електронен подпис.

В съответствие с изискванията на ЗОП към правилника за приложени препоръчителните образци на документи, които могат да се ползват при възлагане на поръчките, както и примерна методика за определяне цената на договорите, възлагани пряко на основание чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП.  

 


Дата на откриване: 2.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 15.12.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 декември 2014 г. 17:13:51 ч.
petarkaras

Незаконосъобразно

1). Образци 2-7 и 9 от Приложение 1 към новосъздадения чл. 25а са направени само за хипотезата на участник/подизпълнител юридическо лице. Участник/подизпълнител обаче може да бъде не само юридическо, но и физическо лице;
2). Съгласно § 1, т. 1в от Допълнителните разпоредби на ЗОП "Договор за подизпълнение" е възмезден писмен договор, сключен между изпълнителя и едно или повече лица, с предмет изпълнението на една или повече дейности от възложена обществена поръчка, с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги". Съгласно чл. 45а, ал. 2, т. 2 от ЗОП "изпълнителите нямат право да възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители". В тази връзка възниква логичният въпрос какви се водят лицата, за които се представя Декларацията по Образец 8 от Приложение 1 към новосъздадения чл. 25а. Очевидно е, че те не са служители на участника (потенциалния изпълнител), тъй като тази категория лица се посочват в Декларация-списък съгласно Образец 7. Очевидно е обаче, че при спечелване на поръчката на тези лица (за които е представена Декларацията по Образец 8) ще бъде възложено изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, тъй като те декларират ангажираността и разположението си да поемат работата по обществената поръчка, т.е. на практика ще се явят в ролята подизпълнители, без обаче да са декларирани като такива (в Образец 1). По този начин предлаганият Образец 8 от Приложение 1 към новосъздадения чл. 25а е в противоречие с разпоредбата на чл. 45а, ал. 2, т. 2 от ЗОП, като използването му ще доведе до нарушаване и на чл. 45а, ал. 3 от ЗОП, както и на цялата ал. 2 от същия член. Прилагането на образеца води до продължаване на сегашната незаконосъобразна практика поръчките (особено тези за услуги) масово да се изпълняват от недекларирани подизпълнители, т. нар. ключови експерти, като често тези експерти (скрити подизпълнители) изпълняват цялата или почти цялата работа по поръчката (т.е. те са реалните изпълнители), а изпълнителят на практика се явява в ролята на посредник, който определя (без никой да го контролира) и разпределя паричните потоци, получени от възложителя, към тях (в размер, различен от следващия се за изпълнената от експерта-недеклариран подизпълнител част от предмета на поръчката), като взима своята комисионна, без напрактика да е изпълнил никаква или само малка част от това, което му е възложено.
3). Към Проекта на постановление не са приложени изискуемите съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНА мотиви, съответно доклад към проекта със задължителното им съдържание съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗНА. Неспазването на тези императивни законови изисквания, както и на изискването по чл. 26, ал. 2 от ЗНА за предоставяне на най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта (предвид обстоятелството че проектът е вече приет от МС, видно от публикация на сайта на МС от 10.12.2014 г.-
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=6546&g=), представляват самостоятелни основания по АПК за отмяна от ВАС на приетото от МС постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗОП. Оспорването може да бъде направено без ограничение във времето съгласно разпоредбата на чл. 187, ал. 1 от АПК.