Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 11.07.2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки

С разпоредбата на чл. 10б се създава задължение за железопътните превозвачи, извършващи пътническите превози да изготвят и прилагат правила за минимални стандарти за чистотата и микроклимата в подвижния състав, предназначен за превоз на пътници (отопление/климатизация, качество на въздуха във вагоните, хигиена на санитарните възли, чистота на салоните за пътници и т.н.). Въвеждането на текста е свързано с необходимостта от прилагането на правила за минимални стандарти за чистотата на подвижния състав, предназначен за пътнически превози. Предложението е продиктувано от постъпилите в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ множество писма, сигнали и жалби на пътниците по повод лошата хигиена във влаковете. През 2013 г. в ИАЖА са получени и обработени 218 жалби, от които 41 са били свързани с лошите хигиенни условия в пътническите вагони и санитарните възли. Чрез въвеждането на конкретен текст, задължаващ превозвачите да изготвят и спазват правила за минимални стандарти за чистотата и микроклимата в подвижния състав, предназначен за превоз на пътници, железопътните превозвачи, извършващи превоз на пътници, ща бъдат задължени да осигуряват стандарти за качество на хигиената в подвижния състав, който използват.

Предложението за отмяна на чл. 24, съгласно който железопътните превозвачи определят и обозначават вагоните и купетата във влаковете, предназначени за пушачи и непушачи, е предвид забраната за тютюнопушенето в транспортните средства за обществен превоз, в т.ч. и във влаковете, предвидена в чл. 56, ал. 1, във връзка с параграф1а, буква „з“ от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

С допълнението на чл. 29 с ал. 3 се урежда правото за безплатен превоз на кучета водачи и кучета асистенти на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност. Предложената промяна цели привеждане в съответствие на законодателството ни с разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана през 2012 г. от Република България (чл. 9 „Достъпност“), както и изпълнение на Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане на българската нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.) – т. 4 „Извършване на промени в нормативната уредба“. С предложението допълнение ще се осигури безпрепятствен достъп в обществения транспорт на хора с увреждания, придружени от кучета водачи в съответствие с предвиденото в чл. 34, ал. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания задължение за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

Във връзка с изложеното е и въвеждането на определение в Допълнителните разпоредби на кучета водачи и кучета асистенти, съответстващо на определението в Закона за интеграция на хората с увреждания.

Предложението за промяна в § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 11.07.2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки (обн., ДВ, бр. 20 от 2010 г.) е свързано с изтичането на 3.12.2014 г. на първия пет годишен период, в който може да бъде отложено действието на  Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (Регламент (ЕО) № 1371/2007). Предвид обстоятелството, че за членове 7, 14, 27, 28 и 29 от Регламент (ЕО) № 1371 не е поискана дерогация, те ще влязат в сила за Република България от 4 декември 2014 г. Промяната на § 8, ал. 3 е във връзка с регламентирането на втория 5-годишен период, през който съгласно чл. 2, т. 4 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 може да се отложи прилагането му, като изрично се подчертава, че този срок може да бъде подновен само още един път за не повече от 5 години.

Лице за контакти:
Майя Сотирова;
Главен експерт в ИА „Железопътна администрация“ към МТИТС;
Тел.: 02/940 9507;
E-mail: msotirova@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 8.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 21.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари