Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките

Предложените изменения и допълнение в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките са инициирани от промени в европейското законодателство. Проектът на Постановление въвежда изискванията на три директиви на Европейската Комисия, издадени на основание чл.46, пар.2 и 3 от Директива 2009/48/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета относно безопасността на играчките – а именно Директива 2014/79/ЕС на Комисията за изменение на допълнение В към приложение II към директива 2009/48/ЕО по отношение на трис / 2-хролетил/ фосфат (ТХЕФ), трис /2-хлоро-1(хлорметил) етил/фосфат (ТХМФ), трис/2-хлоро-1 метилетил фосфат (ТХМЕ); Директива 2014/81/ЕС на Комисията за изменение на допълнение В към приложение II към директива 2009/48/ЕО по отношение на бисфенол А и Директива 2014/84/ЕС на Комисията за изменение на допълнение А към приложение II към Директива 2009/48/ЕО по отношение на никела.

Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, чрез която са въведени изискванията на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките, определя правилата за употреба в детските играчки на вещества и смеси, класифицирани като мутагенни, канцерогенни и токсични за репродукцията.Тези веществата не могат да бъдат употребявани в играчки, части от играчки или в отделни на микроструктурно равнище части от играчки, освен ако:

1.не се съдържат  в индивидуално обособени концентрации, равни на или по-малки от съответните равнища на концентрация, определени в правните актове на Общността за класифициране на смесите или

2. са недостъпни за детето, или

3.са разрешени с решение на Европейската Комисия.

Когато играчките са предназначени за деца под 36 месеца или са предназначени да се слагат в уста,  Директива 2009/48/ЕО предвижда опция тези вещества да отговорят на определени от Европейската Комисия специфични гранични стойности, които гарантират безопасността на детето. До определянето на конкретните гранични стойности на веществата, класифицирани като мутагенни, канцерогенни и токсични за репродукцията, при производството на тази специфична категория играчки, предназначени за най-уязвимата група потребители, могат да се използват само материали, одобрени за контакт с храни.

С  Директива 2014/79/ЕС и с Директива 2014/81/ЕС Европейската Комисия, позовавайки се на научни становища на Комитета по рисковете на здравето и околната среда,  определя  граничните стойности на следните вещества - бисфенол А ( допустима граница на миграция от играчката - 0,1 мг/л.); ТХЕФ (5 мг/кг.); ТХМФ (5 мг/кг.) и ТХМЕ (5 мг/кг.). В Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките се създава ново Приложение № 11 с определените гранични стойности. Производителите следва да прилагат тези изисквания от 21 декември 2015 г.

С Директива 2014/84/ЕС Европейската Комисия добавя още една разрешена употреба на никел в детските играчки, освен неръждаема стомана, а именно в части от детски играчки, които осигуряват провеждането на електрически ток. В Приложение № 5 на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките се вписва новата разрешена употреба и разпоредбата се прилага от 01 юли 2015 г. 


Дата на откриване: 9.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 22.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари