Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

Наредбата има за цел изпълнението на мярка № 13 от Плана за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, а именно приемането на мерки за прилагане на член 19 от Регламент (ЕО) № 661/2009.

В тази връзка с измененията на Наредба № 60 се предвижда:

1. актуализиране на изискванията по отношение на видовете каросерии на превозните средства и определенията за превозните средства със специално предназначение;

2. актуализиране на образците на списъците с данни, които се прилагат от производителите на превозни средства към заявленията за одобряване на типа на превозните средства;

3. актуализиране на изискванията по отношение на ограниченията за малки серии и ограниченията при излизане от серийно производство на превозни средства;

4. актуализиране на образците на сертификатите за ЕО одобряване на типа на превозни средства по отношение на регулаторните актове, на които съответства типът превозно средство;

5. актуализиране на образците на сертификатите за съответствие, които следва да се издават от производителите за целите на регистрацията на превозните средства;

6. привеждане в съответствие с техническия прогрес на изискванията за ЕО одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в неограничени серии;

7. привеждане в съответствие с техническия прогрес на изискванията за ЕО одобряване на типа на превозни средства от категория М1, произвеждани в малка серия;

8. въвеждане на изисквания за ЕО одобряване на типа на превозни средства от категория N1, произвеждани в малка серия;

9. привеждане в съответствие с техническия прогрес на изискванията за национално одобряване на типа на превозни средства от категории O1, O2, О3 и О4, произвеждани в малка серия;

10. привеждане в съответствие с техническия прогрес на изискванията за индивидуално одобряване на превозни средства. В тази връзка се предвижда от 1 януари 2016 г. за целите на индивидуалното одобряване тежките превозни средства да отговарят на екологична категория Евро VI. По този начин на производителите на превозни средства и техните упълномощени представители в България ще се осигури преходен период, през който да пуснат в употреба произведените и в процес на производство превозни средства от екологична категория Евро V, както и по-точно да планират производство си за следващите години;

11. актуализиране на списъка с правилата на ИКЕ на ООН, признати за алтернативни на съответните регулаторни актове за одобряване на типа на превозните средства;

12. привеждане в съответствие с техническия прогрес на изискванията за ЕО одобряване на типа на превозни средства със специално предназначение;

13. въвеждане на изисквания за ЕО одобряване на типа на превозни средства за превоз на извънгабаритни товари;

14. отпадане на изискването производителят да попълва декларация за произход на превозно средство със специално предназначение;

15. отмяна на съответните наредби по чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, с които в националното законодателство са въведени разпоредбите на директивите, които са отменени по силата на член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 661/2009 и член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 595/2009;

16. изменение на разпоредбите на Наредба № Н-3 от 18 февруари 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.) във връзка с отмяната на съответните наредби по чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проекта на наредба заедно с доклада към него бе публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Лице за контакт:
Ивайло Славейков;
Главен експерт;
Дирекция "ППС и водачи ";
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
Тел.: 02/930 8865;
E-mail: avto_a@rta.government.bg
 


Дата на откриване: 10.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 23.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари