Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.

Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат урежда размера и начина на определяне на командировъчните средства за времето на задграничния мандат на служителите в задграничните представителства на Република България, дългосрочно командировани при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба.

Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат предвиждат постепенно увеличаване на размера на командировъчните пари на служителите, дългосрочно командировани в задграничните представителства на Република България. Те се определят като процент от базисния размер на дневните командировъчни средства, посочени в Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата.

Параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата предвижда достигане на пълния размер на командировъчните пари, посочени в Наредбата, от 1 януари 2015 г.

Ограничената бюджетна рамка на дейността на МВнР за 2015 г. налага предвиденото в § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата увеличение на командировъчните пари да бъде отложено за 1 януари 2016 г. Този подход бе приложен вече пет пъти – с Постановления на Министерския съвет от 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г. съответната дата бе отлагана с по една календарна година.

Като допълнителна мярка за ограничаване на разходите за командировъчни средства, с Постановление № 98 на Министерския съвет от 2010 г. бе създаден § 8а в Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата, съгласно който до 31 декември 2010 г. командировъчни пари по чл. 6 за почивните и празнични дни през време на ползване на отпуск, с изключение на случаите по чл. 10, не се изплащат. Тази мярка бе продължавана и през 2011, 2012 и  2013 г.

Силно ограниченият бюджет на Министерството на външните работи за 2015 г. налага посочените намаления на размера на командировъчните пари да бъдат продължени до края на 2015 г. По този начин размерът на командировъчните средства при дългосрочни командировки в чужбина ще бъде запазен на нивото им от 2009 г., като допълнително ще бъде запазено действието и на ограничението за заплащане на командировъчни средства за почивните и празнични дни през време на ползване на отпуск, предвидено в Наредбата през 2010 г.


Дата на откриване: 11.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 25.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари