Обществени консултации

Проект на Решение за изменение и допълнение на РМС № 633/08.09.2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г., изм. и доп. с РМС № 801/03.12.2014 г.

При прилагането на разходните стандарти за финансиране на общообразователните училища общините се разпределят на групи в зависимост от населението на общинския център и броя на селищата в общината с над 600 души население, освен общинския център. Тези два критерия, служещи за база за групирането, отразяват основните обективни характеристики на общините, водещи до различия в размера на разходите за издръжка на един ученик.

Най-големите общини са класифицирани в I група, която се финансира с най-нисък размер на разходния стандарт за един ученик  поради най-голямата плътност на населението, даваща възможност за формиране на паралелки с висока средна пълняемост на учениците в тях. Същевременно в някои от тези общини съществуват голям брой населени места, разположени в периферията им, в които функционират училища със сравнително малък брой на учениците в тях. Издръжката на тези училища обективно е много по-висока от средната за общината и финансирането им за сметка на средствата по стандарта за I група общини ощетява останалите училища. Поради тази причина се наблюдава тенденция големите училища от I група да получават по-нисък бюджет в сравнение с тези от IV и V група при равни параметри. Типичен пример за такава община е Столична община, в която съществуват 37 самостоятелни населени места, разположени в периферията.

В рамките на одобрената методика за групиране на общините е възможно за тези с районно деление да бъде приложен диференциран подход за определяне на средствата по стандарти за учениците в населените места, обхванати в периферните райони с определен самостоятелен административен център. При този подход към районите със самостоятелен административен център може да бъде приложена методиката като към самостоятелна община. По този начин ще се постигне по-голяма справедливост при разпределението на средствата за делегираните от държавата дейности по функция „Образование“ и ще се подобри финансирането на малките училища, разположени в отдалечени по-слабо населени места в периферията на общината.

Този диференциран подход на финансиране ще се приложи в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. средства за финансиране на държавните дейности по образованието.   


Дата на откриване: 15.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари