Обществени консултации

Проект на Постановление за преобразуване на Техническия колеж в структурата на Югозападния университет "Неофит Рилски"- Благоевград в Технически факултет

Техническият колеж е основан в Благоевград през 1986 г. като техникум за обучение над средно образование. Три години по-късно техникумът е преобразуван в Полувисш институт по машиностроене и електротехника, а през 1997 г. с Постановление на Министерския съвет № 16 от 27.01. – в колеж в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски”.

Понастоящем в Техническия колеж се извършва обучение по три специалности от три професионални направления (ПН) за придобиване на степен „професионален бакалавър по…”: Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производство от ПН 5.1. Машинно инженерство; Електроника от ПН 5.2. Електротехника, електроника и автоматика и Комуникационна техника и технологии от ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника. И за трите професионални направления висшето училище има действаща програмна акредитация за обучение на студенти на степен „професионален бакалавър по…”.

Проектът за преобразуване на колежа е получил положителна оценка с решение на Акредитационния съвет на НАОА от 6.02.2014 г., като само по 2 от общо 13 критерия на оценяване оценките са отрицателни – за осигурени материално-техническа, информационна база и финансиране на звеното и за новаторски практики в преподаването и научноизследователската дейност. 

Проектът предвижда в преобразуваното звено да се извършва обучение по специалностите на колежа и по още две специалности от същите професионални направления – Опто- и наноелектроника и Компютърни системи и технологии, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование в редовна и задочна форма. Специалността Компютърни системи и технологии ще се изучава и на степен „магистър” след образователно-квалификационна степен „бакалавър” .

Към настоящия момент Югозападният университет има действаща програмна акредитация за посочените специалности от професионалните направления на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”. Висшето училище има действаща акредитация и за докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи”.

След преобразуването обучаваните в колежа студенти могат да продължат образованието си за придобиване на степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование.

Обучението в Техническия факултет ще се обезпечава от над 40 преподаватели на основен трудов договор във висшето училище, от тях 20 хабилитирани. Над 70% от лекционните курсове по учебни планове ще се водят от хабилитирани преподаватели, с което се изпълнява разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от Закона за висшето образование. За да се достигне необходимият по закон брой хабилитирани преподаватели, в новото звено ще преподават професори и доценти от други два факултета на висшето училище.

Общия брой на студентите в Техническия колеж е 154, включително 43 студенти приети в първи курс за учебната 2014-2015 година по реда на РМС № 293/13.05.2014 г., като за тях са представени декларации за желание да продължат обучението си по образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование.

Промените в структурата на висшето училище не изискват допълнителни средства от бюджетната субсидия. Научната и преподавателската дейност ще се осъществяват в рамките на определените бюджетни средства.

Преобразуването на колежа във факултет се определя от необходимостта от инженерни кадри за шевната индустрия, електрониката и комуникационните технологии. Подчертава се увеличеното търсене на инженери, радиоинженери, програмисти, специалисти по електроника и конструктори в регионален и национален мащаб. 


Дата на откриване: 16.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари