Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Hаредба № 1 от 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България (Загл. доп. - ДВ, бр. 58 от 2007 г., изм., бр. 102 от 2008 г.) (обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г., доп., бр. 58 от 2007 г., изм. и доп., бр. 102 от 2008 г.) се издава на основание чл. 20, ал. 1 от Закона за пътищата от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие.

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е получен комплект от документи, касаещи изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България (Наредбата).

В хода на работа на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ е констатирана необходимост от изменение на Наредбата, като мотивите за това са следните:

а) хармонизиране с разпоредбите на Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти във връзка с чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията;

б) привеждането и в съответствие с измененията в Закона за пътищата, обнародвани в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 г., съгласно които се създава Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, чийто основен предмет на дейност е финансиране, проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на автомагистрала „Струма“, автомагистрала „Хемус“ и автомагистрала „Черно море“;

в) изменения в наименованията на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

Във връзка с тези изменения Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ поема правата и задълженията по подготовката и изграждането на горепосочените автомагистрали, които след построяването им ще се управляват и поддържат от компанията. В тази връзка се налага да бъдат изменени текстове в Наредбата, съгласно които тунелите по трасетата на горецитираните автомагистрали следва да се управляват от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.

С проекта се изменят и допълват чл. 3, ал. 1; чл. 5, ал. 4; чл. 6, ал. 1; чл. 7; чл. 9, ал. 1; чл. 10, т. 4; чл. 11; чл. 12, ал. 1; чл. 13, ал. 1, т. 3; чл. 14, ал. 2; чл. 17, ал. 1; чл. 19; чл. 21, ал. 3; § 2 от Преходните и заключителни разпоредби; § 3 от Преходните и заключителни разпоредби; § 4, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби; създава се §5а; § 8 от Преходните и заключителни разпоредби; Точка 4.1 от Приложение № 1; Точки 1.3, 2.1, 4 и 5.1. от Приложение № 3.

В проекта на наредба са отразени становищата на Министерството на регионалното развитие (изх. № 92-00-120/30.06.3014 г.), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (изх. № 04-08-131/28.05.2014 г.) и на Агенция „Пътна инфраструктура“ (изх. № 04-16-741/08.05.2014 г.).

Предложеното изменение на Наредбата за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България, няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

С проекта не се изменят или въвеждат норми на европейското законодателство и затова не е приложена таблица за съответствие.

В съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Лице за контакти:
Борис Данаилов;
Държавен експерт в дирекция „Правна“, МТИТС;
Тел.: 02/9409 460;
E-mail: bpdanailov@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 18.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 31.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари