Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз

В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 57 се транспонира Директива 2014/38/ЕС на Комисията от 10 март 2014 г. за изменение на приложение III към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на нивото на допустимо шумово замърсяване (ОВ, L 70 от 2014 г.) (Директива 2014/38/ЕС), както е и направена актуализация на процедурата по издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми.

Промените в Наредба № 57 по-конкретно са следните:

В чл. 13, ал. 2 от Наредба № 57 са транспонирани текстовете от Директива 2014/38/ЕС. Задължение на държавите-членки е да въведат в сила тези разпоредби не по-късно от 1 януари 2015 г. Директива 2014/38/ЕС въвежда изискването в райони в близост до железопътната инфраструктура и в кабината на машиниста допустимите нива на шум да не бъдат преминавани, както при експлоатацията, така и при проектирането на железопътната система. Измененията са свързани с промяната на съществените изисквания съгласно Приложение ІІІ на Директива 2008/57/ЕО по отношение на опазване на околната среда в частта изисквания за ниво на шум при проектирането и експлоатацията на железопътната система, така както е определена в § 1, т. 35 от Допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт.

С предложеното изменение на чл. 44б, ал. 2 е пояснена целта на становището на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, предвидено в посочения текст, свързано със степента на прилагане на европейското и национално законодателство относно повишаване или запазване нивото на безопасност.

С промените в чл. 44в, ал. 2 т. 8 и 12 са отстранени технически грешки, а в ал. 3 на чл. 44в са пояснени документите, необходими за въвеждане в експлоатация на подсистеми, които не съответстват на ТСОС.

Прецизирана е процедурата за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми в случай на обновяване или модернизация, като в чл. 45, ал. 1 са въведени нови точки 1 – 5, поясняващи съдържанието на досието, което възложителят или производителят изпраща до Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, за да получи становище относно необходимостта от ново въвеждане в експлоатация.

В чл. 45, ал. 6 е прецизирана процедурата за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми в случай на обновяване или модернизация, а в ал. 3 и ал. 7 текстовете поясняват как и кога се налага издаването на ново разрешение за въвеждане в експлоатация.

В чл. 55, ал. 4, т. 9 и чл. 56в, ал. 2, т. 9 са предложени изменения, свързани със замяната на стандарт БДС EN 45011 с стандарт БДС EN ISО/IЕС 17065.

Точка 3 на чл. 60а, ал. 1 е допълнена с „националните технически правила“, поясняващ процеса и обхвата на контрол върху дейностите на лицата за оценяване на съответствието (NoBo и DeBo) по отношение спазването на изискванията на Закона за железопътния транспорт и на тази наредба.

С изменението на Приложение № 8а е прецизиран образецът на разрешението за извършване на дейностите по оценяване и проверка на съответствието със съществените изисквания за оперативна съвместимост, като са добавени номера и годината на издаване на първоначалното разрешение, с цел съответствие с чл. 56д, ал. 6 в случаите, когато лицето получи разрешение с променен обхват.

Проектът на наредба е съгласуван с членовете на Работна група № 9 „Транспортна политика“.

Проектът на наредбата е публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. В законоустановения срок не са постъпили предложения по проекта на акт.

Лице за контакт:
Анелия Иванова;
Старши експерт в ИА „Железопътна администрация“;
Тел.: 02/9409 562;
E-mail: AIvanova@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 18.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 31.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари