Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на финансите

Проектът на постановление е изготвен във връзка с разпоредбата на чл. 3 от Постановление № 388 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съгласно която за Министерството на финансите се осигуряват 10 щатни бройки от числеността на персонала на закритото Министерство на инвестиционното проектиране.
Предвидено е предоставяне на 5 щатни бройки на дирекция „Данъчна политика“, с които да се обезпечат функциите по изготвяне на цялостен анализ на данъчната политика и данъчната система на страната и разработване на ефективен модел на националната данъчна система, разработване на Национална стратегия за превенция и борба с митническите, данъчните и осигурителните измами и отклонението от данъчно облагане, разработване на Стратегия за повишаване събираемостта от мита, данъци и задължителни осигурителни вноски, разработване на Концепция за намаляване разходите на гражданите и бизнеса за изпълнение на данъчните и осигурителните задължения и изготвяне на Закон за административно сътрудничество и обмен на информация с държавите-членки на Европейския съюз и трети страни във връзка с промените в европейската директива за административно сътрудничество и въвеждането на Глобалния стандарт на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество за обмен на информация.
Планира се числеността на персонала на дирекция „Съдебна защита“ да се увеличи с 2 щатни бройки, с които да се осигури необходимият административен капацитет за качествено изпълнение на възложените функции по процесуалното представителство на държавата, на министъра на финансите и на министерството пред правораздавателните органи в страната и пред специализираните държавни органи като Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита от дискриминация, по съгласуване на договори, по които Министерството на финансите е страна, с оглед осигуряване на необходимата защита на министерството при евентуални спорове, както и организиране и координиране  защитата на българската държава по международни арбитражни дела.
На дирекция „Правна“ се предвижда да бъдат предоставени 3 щатни бройки за обезпечаване подпомагането на министъра на финансите и на администрацията на министерството при изпълнението на специфичните правомощия и компетентности на министъра, произтичащи от законодателството, в областта на публичните финанси, съставянето, изпълнението и отчитането на държавния бюджет, поемането и управлението на държавния и държавногарантирания дълг, вкл. съгласуването на свързаните с това проекти на договори, провеждане на държавната политика по отношение на международните финансови и кредитни организации, придобиването, управлението и разпореждането с държавно имущество, принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди и др.
В проекта на постановление наименованието на дирекция „Финанси на реалния сектор“ е променено на „Държавни помощи и реален сектор“. Променени са и функциите на дирекцията, което е обусловено от водещата роля на дейността по държавните помощи.
Проектът на постановление съдържа и актуализиране на функциите на дирекциите в Министерството на финансите в съответствие с действащите нормативни актове.
Приемането на представения проект на постановление не изисква и не налага осигуряването на допълнителни  бюджетни средства, поради което е изготвена финансова обосновка по приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква "б" от Устройствения правилник  на Министерския съвет и на неговата администрация.
Проектът на акт е съгласуван в съответствие с Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, проведено е публично обсъждане чрез публикуване на проекта  на постановление и на доклада към него на Интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации. Получените в законоустановения срок становища са отразени в приложената справка.
Проектът на постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право.


Дата на откриване: 19.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 5.1.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 декември 2014 г. 19:08:25 ч.
ironhorse

Вие сте малоумници

Защо ми спускате за съгласуване този устройствен правилник, а не пуснахте за съгласуване изменението за пенсиите в законопроекта за ДОО.
Боклуци