Обществени консултации

Проект на Закон за енергийната ефективност

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Закон за енергийната ефективност. Той е разработен във връзка с транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Целта на законопроекта е съществено да се допринесе за постигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин страната ще се включи активно в усилията на Европейския съюз за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г.

Със законопроекта е регламентирано определянето на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г. За  подпомагане изпълнението на националната цел се въвежда и цел за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия.

Изпълнението на новите изисквания, въведени с проекта на нов закон ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на икономиката, намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на жизнения стандарт на гражданите.

С проекта на Закон за енергийната ефективност се транспонират основни положения на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Предлаганите промени са в съответствие с правото на Европейския съюз в областта на енергийната ефективност.


Дата на откриване: 23.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 6.1.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 януари 2015 г. 11:39:18 ч.
VGarbev

Привеждане на Чл 95 от ЗЕ в съответствие с текста на Директива 2009/73/Е0

В Чл 95 след алинея 5 се добавят следно две алинеи:
"(6) Клиентите имат право да получават всички съответни данни за потреблението си."
"(7) Правата, посочени в предходните алинеи се предоставят на клиентите по недискриминационен начин по отношение на разходи, усилия или време.”

Мотиви: тези две важни изречения фигурират в Директива 2009/73/Е0, но не са залегнали в настоящата версия на ЗЕ. Те следва да се въведат с оглед утвърждаване правата на потребителите и постигане на пълно съответствие с Директивата. Това ще позволи последваща корекция в Правилата за Търговия с Електрическа Енергия, за да се предостави реална възможност на всички потребители (а не само на големите фирми) да сменят доставчика си на електроенергия.

06 януари 2015 г. 16:12:40 ч.
VGarbev

Допълнения/корекции съгласно Директива 2012/27/ЕС

В допълнение предлагам следните допълнения/корекции съгласно Директива 2012/27/ЕС:

Предложение 1: В ПЗР (изменения в ЗЕ) да се въведе по смисъл първото изречение на чл 15 ал 8 от Директивата. Без него останалите предложени точки нямат много смисъл.

Предложение 2: Да се въведе в ЗЕ дефиницията за „доставчик на агрегирани услуги“ , както е дадена в Директивата и да се изясни ролята му съгласно Чл 15 от Директивата.

Предложение 3: Като цяло да се използва като основа АНГЛИЙСКАТА версия на Директивата, а не преводът й на български. Преводачите в Брюксел за пореден път не са се справили добре с терминологията, което е довело до много грешки и неточности в текста на предложения проект. Като пример давам следните изречения (има и други), които са "nonsense" и следва да се променят, за да не се чудим после всички какво иска да каже законът:

„9. цените за пренос и разпределение на електрическа енергия да не
ограничават повишаването на енергийната ефективност при производството, преноса,
разпределението, доставките на енергия и включването на оптимизацията на
потреблението в балансирането на пазарите и предоставянето на допълнителни услуги,
както и отразяване в мрежовите тарифи на намаляването на разходи в мрежите,
постигнато от потребителите, оптимизирането на енергопотреблението,
децентрализацията на производството, понижаване на разходите за доставка или за
инвестиции в мрежите и от оптимизация на работата на мрежите."

"б) спестяване на енергия чрез оптимизация на ПОТРЕБЛЕНИЕТО от
децентрализирани източници на ПРОИЗВОДСТВО, посредством енергийно агрегиране; "

- "балансиране на пазарите' - такова нещо няма...
- "оптимизиране на енергопотреблението" не е коректен превод на "demand response", не вярвайте на преводачите в ЕК
- "оптимизация на потреблението от децентрализирани източници на производство" - без коментар

Въвеждането на Директива 2012/27/ЕС, ако бъде направено правилно, може да отключи значителни икономии по цялата верига. Затова в нашите ЗЕЕ, ЗЕ и подзаконовите правила трябва да се обърне сериозно внимание на насърчаването на "demand response", "energy storage" и предоставянето на пълна информация за консумацията на крайните клиенти - както това реално е направено в Директивата. Разликата между дневна и нощна тарифа е 300%. Можем ли да спестим 300% ако само санираме? Не. Затова тези мерки не трябва да се пренебрегват с по две-три неясни изречения.

Законопроектът трябва да се съгласува с ДКЕВР (ако вече не е направено).
Успех!