Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.) е изготвен във връзка с необходимостта от хармонизиране и привеждане в съответствие на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. с измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване (КСО) (в сила от 1 януари 2015г.) и със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. (ЗБДОО 2015 г.) обн. ДВ бр. 107 от 24 декември 2014 г.
С оглед отмяната на чл. 4, ал. 2 от КСО са приведени в съответствие с кодекса текстовете на наредбата и е заличена позиция 11 на т. 12 в указанията за попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“.
Във връзка с направеното допълнение на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО в декларация обр. № 1 с код за вид осигурено лице 10 (позиция 10) попълнен в т. 12 се подават данни и за лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон.
Допълнен е текстът на т. 12.3 от указанията за попълване на декларация обр. № 1 във връзка с т. 4 от забележките на приложение № 1 към чл. 8 от ЗБДОО 2015 г., тъй като за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост не се прилага минимален размер на осигурителния доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии, а се прилага минималната работна заплата за страната.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет като очаквания резултат от прилагането на проекта на наредба е привеждане в съответствие с промените в Кодекса за социално осигуряване, които влизат в  сила от 1 януари 2015 г. и със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г., обн. ДВ бр. 107 от 24 декември 2014 г.
Проектът на наредба не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с Общностното право.  
 


Дата на откриване: 29.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.1.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 януари 2015 г. 22:32:16 ч.
Владимир

Коментар

Коментарът ми е, цялата тази материя за заплати, осигуряване на наети, самоосигурявани ...това последното самоосигурявани ...е няма го по света, пак сме под границата на интелектуалното ниво на Аффффрика ...абе АБСУРДИСТАН ...спрете ...явно има хора, които никога не са работили друго освен на заплата ... има три категории в света работодател, нает и самонает ....алтернативата е да си безработен .... разберете, че трябва да излезете от топлата афффрика ..., сварявате ни акълите с глупости превърнете АБСУРДИСТАН в България ...била тя в Европа ... спрете вредните глупости ... самоосигуряващщщщщщщ какво е това ....единственото правилно е самонает ........раберете ....това ви го пишат и в регламентите на европа ...спрете глупостта ...направете път на нормалното ...аман ...ще се махна от тази държава ... всичко кипи от бясна простотия