Обществени консултации

Проект на Решение за приемане на План за действие за 2015 г. в изпълнение на Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година

Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година е одобрена с Решение № 12 на Министерския съвет от 10 януари 2014 година. В документа е предвидено изпълнението на стратегията на оперативно ниво да се осъществява чрез годишни планове за действие, приети от Министерския съвет.

В плана са включени дейности, насочени към всички области на ученето, които обхващат различни етапи от развитието на личността – предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение на възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.

За осигуряване на условия за преход към функционираща система за ученe през целия живот ще бъдат предприети мерки за по-добро осмисляне на причините и факторите, определящи участието в ученето през целия живот, както и въвеждането на нови инструменти, непознати в националната практика. Планирано е провеждането на редица анализи и изследвания, насочени към: участието във форми на учене през целия живот; състоянието на формалната образователна система за учене на възрастни; стимулиране професионалното развитие на обучителите в предприятията на базата на резултати от сравнително международно изследване с участието на България;  състоянието и тенденциите на пазара на труда и работната сила; уменията, квалификацията и компетенциите на заетите и работната сила по браншове и региони; оценяването на компетенциите на работната сила; определяне на потребностите от работна сила с определени характеристики; очакванията на младите педагогически кадри за добра работна среда и привличане към професията.

През 2015 г. ще бъдат тествани система за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене и модел за разработване на секторни квалификационни рамки. Очаква се да стартира подготовката за въвеждане и прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET). За популяризиране на образованието и обучението за възрастни и повишаване на привлекателността на този сектор за първи път ще бъдат организирани Дни за ученето на възрастни.

Ще продължат да се развиват и разширяват системата за ограмотяване на възрастни и системата за кариерно ориентиране. Очаква се броят на включените в обучение неграмотни и слабограмотни лица през 2015 г. да достигне 16 600 души, а през  новосъздадените центрове за кариерно развитие за подпомагане на заети лица да преминат най-малко 10 000 души.

За стимулиране на включването на децата в предучилищно възпитание и подготовка и за подкрепа на грижата от най-ранна детска възраст е предвидено разработване на механизми за определяне на защитени и средищни детски градини. С 2% ще бъде повишен броят на децата със специални образователни потребности в детските градини с осигурена подкрепяща среда, а за  3 300 деца ще бъдат осигурени условия за активен двигателен режим, практикуване на спорт и спортна изява. Столична община планира изграждането на 14 детски градини с осигурен прием на 930 деца в 33 нови групи.

За намаляване делът на преждевременно напусналите училище са планирани комплекс от мерки, които са насочени към развитие на подкрепящата среда в системата на предучилищното възпитание и подготовка и на училищното образование за осъществяване на включващо обучение чрез: повишаване с 5% броя на учениците с осигурена ресурсна подкрепа; осигурено допълнително обучение по български език  на 2 132 деца от задължителните подготвителните групи, чиито майчин език е различен от българския;  разширен достъп на 1 680 деца с увреждания и деца в риск до качествени услуги в областта на спорта и ефективно ползване на спортните обекти и съоръжения; осигуряване на достъп до образователната система на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила.

За повишаване на качеството на училищното образование и обучение ще бъде изградена Национална мрежа за обмен на добри педагогически практики.  В курсове за повишаване на квалификацията ще бъдат включени 4500 учители и 200 лица от управленския персонал на училищата.

Основният фокус в професионалното образование и обучение през 2015 г. ще бъде разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на професионалното обучение в работна среда, вкл. чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение. Предвидено е разработване на предложение за нормативни промени в Кодекса на труда във връзка с дуалното обучение.  8000 безработни младежи до 29 г. ще бъдат включени в стажуване или в обучение по време на работа. Очаква се броят на учениците  успешно приключили ученически практики в реални работни условия през тази година да достигне 9000 души.

Достъпът до висше образование ще бъде гарантиран с осигуряване на 3 400 нови кредита на студенти и докторанти.  За насърчаване на висшите училища в използването на данни за трудовата реализация на завършилите и прогнозите за растежа при планирането на приема, образователни и обучителни курсове и програми ще бъде създаден нов модел за прием. Планирана е подготовката на Правилник за оценка на научните организации и висшите училища, който да урежда организацията и функционирането на система за наблюдение и оценка на научно-изследователската дейност.

Развитието на възможности за неформално и самостоятелно учене ще бъде насърчавано от 33 броя младежки информационно–консултантски центрове (МИКЦ) на територията на областните градове в цялата страна. Набелязани са мерки за засилване на активната роля на читалищата, музеите и на библиотеките като инициатори и двигатели за развитие на общностите и стимулиране на гражданска активност  За стимулиране на развитието на предприемачески умения ще бъдат създадени 50 броя тренировъчни предприятия.

За осигуряване на успешното изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година ще продължат дейностите, свързани със създаването на инструментите за координация, наблюдение и отчитане. Предвижда се изграждането на електронна платформа за наблюдение и оценка, както и разработването на годишен мониторингов доклад.

Планът за действие за 2015 година в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020 г.) е документ, който обединява усилията на държавните институции, организациите на работодателите, на синдикатите и на гражданското общество при създаването на съвременни условия и подходяща среда за реализиране на процеса за учене през целия живот в образователните институции, на работното място, вкъщи и през свободното време.


Дата на откриване: 9.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 23.1.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари