Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие

В изпълнение на проект по Оперативна програма „Административен капацитет“ се разработи правен анализ на националната нормативна уредба относно изделията от благородни метали.
С предлаганите промени в Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие се цели подобряване на нормативната уредба на обществените отношения, свързани с дейностите с изделия от благородни метали.
С цел подобряване на действащата уредба се предлага съкращаване на срока за вписване в публичния регистър от длъжностното лице по регистрацията след постъпването на заявлението и всички изискуеми документи.
За първи път в нормативен акт се предлага описание на държавните контролни марки за изделията от злато и сребро. По този начин се дава реална възможност за потребителите да разполагат с необходимата информация, за да отличат изделията, преминали проверка и удостоверени с държавна марка от такива, които се предлагат в нарушение на нормативните изисквания. Това кореспондира и с предвидените изисквания в търговските обекти, в които се предлагат за продажба златни и сребърни изделия, да се поставя информационна табела за задължителните държавни знаци за маркиране и изображенията им и като цяло цели да акцентира на изискванията и да насочи вниманието за тяхното спазване.
Освен предлаганите промени в наредбата, се предлага  промяна в Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.
Предложена е такса за услуга относно определяне на количеството на платината  при проверка за изделията от платина, за които до момента не се предвиждаше такава услуга.
С предложения проект на постановление на Министерския съвет не се въвеждат разпоредби на актове на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.
 Предложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като ефекта от новата такса ще бъде минимален върху държавния бюджет.


Дата на откриване: 13.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 27.1.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари