Обществени консултации

Проект на Закон за Фискален съвет и корективни механизми

На 28 ноември 2013 г. Народното събрание прие Закон за ратифициране на Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз (ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г). Съгласно декларация към закона България се ангажира да прилага, считано от 1 януари 2014 г., Дял ІІІ „Фискален пакт“ от Договора, който надгражда и допълнително подсилва правилата за засилено икономическо управление в ЕС, приети през 2011 г. Разпоредбите на Договора постановяват, че спазването на залегналите в него фискални правила трябва да бъде съблюдавано от независими национални институции.
Наред с това, чл. 3, параграф 1, б. „д” от Дял ІІІ на Договора предвижда при значителни отклонения от средносрочната бюджетна цел или от стъпката за постигането й да се задействат автоматични корективни механизми, съгласно които договарящата се страна следва да приложи определени мерки за коригиране на отклоненията в рамките на определен период от време.
Във връзка с гореизложеното, създаването на независим фискален орган и определянето на корективни механизми с основна цел връщане на фискалната позиция към средносрочна бюджета цел или към стъпката за постигането й в рамките на максимум 2 години след идентифицирането на отклонението са ангажименти, произтичащи за Република България от законодателството на ЕС в областта на бюджетното управление. С настоящия проект на Закон за Фискален съвет и корективни механизми се транспонират част от разпоредбите на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки, и по-конкретно чл. 4 и чл. 6 от нея. Също така се включват и предвижданията на чл. 3, параграф 1, б. „д” от Дял ІІІ на Договора за стабилност, координация и управление в ИПС. Останалите разпоредби на директивата, както и разпоредбите на Дял  III “Фискален пакт” от Договора за стабилност, координация и управление в ИПС, бяха транспонирани с приетия през месец януари 2013 г. Закон за публичните финанси.
С предложения проект на Закон за Фискален съвет и корективни механизми се създават условия за прекратяване на процедурата за нарушение, като се въвежда независимо наблюдение и анализ на бюджетната политика на страната и се създават предпоставки за повишаване на бюджетната прозрачност и публичност.


Дата на откриване: 13.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 27.1.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари