Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор е изготвен с цел преодоляване на съществуващи празноти в нормативния акт по отношение процедурата за предоставяне на индивидуална квота за ваучери за храна и подпомагане практическото прилагане на наредбата.
С проекта се предоставя възможност на оператор на ваучери за храна в случаите, когато получена индивидуална квота не може да бъде изчерпана поради невъзможност за издаване на ваучери за храна в срока на тяхната валидност, да се предостави следваща индивидуална квота.
В тези случаи следваща индивидуална квота може да бъде предоставена въз основа на мотивирано заявление от оператора на ваучери за храна, в което са посочени причините за невъзможността квотата да бъде изчерпана, и след извършена проверка от органите по приходите на Националната агенция за приходите.
За последните две години практиката показва, че оператори на ваучери за храна не могат да реализират ваучери за храна в размер на цялата индивидуална квота, която е в размер на 2 млн. лева, по независещи от операторите причини. Същите не могат да изпълнят изискванията на наредбата за получаване на следваща индивидуална квота и са поставени в невъзможност да осъществяват дейността си за напред.
Последиците за оператора на ваучери за храна са не само спиране на дейността, но и отнемане на разрешението за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна след определен период на принудително бездействие.
За да се предотврати негативният ефект върху дейността на операторите на ваучери за храна и с цел осъществяване на ефективен контрол и прозрачност върху дейността по предоставяне на ваучери за храна, с проекта се предвижда следваща индивидуална квота да се предоставя след извършена проверка от органите по приходите на Националната агенция за приходите за установяване на всички факти и обстоятелства, довели до обективната невъзможност за изчерпване на получената индивидуална квота в определения от наредбата едногодишен срок на валидност на предоставените ваучери.
В тези случаи 5-дневният срок за издаване на заповед за предоставяне на квота се удължава с не повече от 30 дни. Предвиденият 30-дневен срок е за извършване на контролни действия от НАП.   
Предложените промени в Наредба № 7 няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства за бюджета.
С проекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.


Дата на откриване: 16.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.1.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари