Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

Предлаганите изменения и допълнения засягат наредбата в частта й за таксите за аеронавигационно обслужване, както следва:

1. В чл. 7, ал. 2 лихвеният процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната се променя  от 10.24% на 10.30%.

2. В чл. 18, ал. 3 стойността на осреднената базова таксова единица за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната се променя от 37.53 евро на 30.99 евро.

3. Изменения, свързани с отмяна на отстъпката от таксата за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата във връзка с Регламент № 391/2013. В чл. 19, ал. 6 се предвижда допълнение, съгласно което предвидената отстъпка се прилага за всички летища, с изключение на летище София.

 

Съгласно проекта се предлага измененията и допълненията да влязат в сила от 1 януари 2015 г.

 

Съгласно Многостранното споразумение за пътните такси от 12 февруари 1981 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 1999 г.) и чл. 22 от Наредбата, ежегодно се определят размерите на:

а) осреднената базова таксова единица за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната;

б) лихвения процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната.

 

Таксовите единици на всички страни-членки на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) се определят в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), Принципите за установяване на разходната база за пътни такси и за изчисляване на таксовите единици на Евроконтрол (наричани по-долу Принципите), Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията  от 6 декември 2006 година за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване и Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията от 3 май 2013 година за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване.

 

В изпълнение на Регламент (ЕС) № 691/2010 на Комисията от 29 юли 2010 година за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 година за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции, е изготвен и представен общ проект на План за ефективност на Функционалния блок във въздушното пространство „Дунав“ (ПЕ). Проектът на ПЕ се оценява от независимия Орган за преглед на ефективността (ОПЕ) относно приноса му към изпълнението на целите на Европейската комисия по отношение на целите на системно ниво в четири ключови области на дейността през втория референтен период 2015 – 2019 г. Първият проект на официална оценка на ПЕ бе представена на 14.01. 2015 г. на сесията на Комитета за Единно европейско небе (КЕЕН). В нея няма забележки към ПЕ в частта му за разходната ефективност и таксовата единица „прелитане“. По повод на обсъжданията и проблеми на други страни с приемането на техните ПЕ, решението на КЕЕН е отложено. Неразделна част от ПЕ са и разходите за предоставяното аеронавигационно обслужване, свързани със зоната на таксуване на Република България.

 

През втория референтен период се предвижда промяна на зоните за таксуване при предоставяне на аеронавигационно обслужване (АНО) при „прелитане“ на Република България и Румъния. Зоната за таксуване на Република България, се модифицира с два трансгранични сектора, като към латералните граници на Район на полетна информация (РПИ) София се:

а) добавя въздушното пространство на трансграничния сектор в района на контролно-навигационна точка SOMOV (същото в момента се контролира от Румъния);

б) изважда въздушното пространство на трансграничния сектор в района на контролно-навигационна точка LUGEB (същото в момента се контролира от РБългария). Реципрочни са промените в зоната за таксуване при прелитане на Румъния.

 

За целта през 2014 г. в Евроконтрол са проведени изискваните ежегодни многостранни консултации и няколко двустранни консултативни срещи през м. май, юли, август, октомври и ноември 2014 г. с ползвателите на въздушното пространство относно размера на таксата за прелитане на Република България за 2015 г. и предоставянето на АНО през втория референтен период. Таксовата единица се определя на основа на прогнозните данни за годишната разходна база, броя на обслужените единици, генерирани в обслужваното въздушно пространство на Република България и разходите на Евроконтрол по обслужване на системата за събиране на аеронавигационните такси при прелитане.

 

В разходната база „прелитане” е включена разходната база на националния надзорен орган съгласно чл. 16в от Закона за гражданското въздухоплаване. Същата е изготвена на основание Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета  от 10 март 2004 година за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване). За пръв път в разходната база „прелитане“, чрез разходите на националния надзорен орган, са включени и средства за дейностите по търсене и спасяване при авиационни произшествия  В резултат на всички консултации и на проведената през м. ноември 2014 г. сесия на Разширения комитет за пътни такси на Евроконтрол е съгласувана и приета базовата таксова единица „прелитане” на Република България в размер на 30,99 евро. В този размер на националната таксова единица е включен и компонент, отразяващ разходите на Бюрото за събиране на таксите за аеронавигационно обслужване към Евроконтрол в размер на 0,11 евро.

 

Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1794/2006 и Регламент (ЕС) № 391/2013, националната разходна база се определя в национална валута, но с оглед на издаването на общи фактури за таксуване на аеронавигационното обслужване, таксовите единици „прелитане” на всички страни-членки на Евроконтрол се преизчисляват в евро. За целта, националната разходна база се преизчислява в евро, като съгласно Принципите и Условията за прилагане на системата за пътни такси и условията на плащане на Евроконтрол се използва осреднения месечен кръстосан курс „купува” на еврото към българския лев, на Ройтерс, при затваряне за месец септември на текущата година (в случая за м. септември 2014 г. – 1.95575 лв. за 1 евро).

 

Базовата таксова единица за 2015 г. за Република България, определена от Разширения комитет на Евроконтрол, е обект на ежемесечно коригиране съгласно разпоредбите на чл. 7.2 от Условията за прилагане на системата за пътни такси и условията за плащане. Предвид режима на валутен борд, установен със Закона за Българската народна банка, колебанието в таксовата единица „прелитане” в някои месеци се очаква да бъде не повече от 2-3 евроцентa спрямо базовата й стойност.

 

Страните-членки на Евроконтрол са решили също така за  2015 г. лихвеният процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане да бъде в размер на 10.30% на годишна база.

 

Съгласно чл. 19, ал. 6 от Наредбата, размерът на таксата за аеронавигационно обслужване (АНО) в зоните и районите на летищата за вътрешни полети се определя в размер на 10% (десет процента) от дължимата сума, изчислена при прилагане на чл. 19, ал. 2, 3 и 5 от Наредбата. Според Регламент (ЕО) № 1794/2006 определянето на таксовите единици за АНО в зоните и районите на летищата за страните-членки се извършва съгласно чл. 11 от Регламента. Съгласно Таблица 2 в Анекс VI от този регламент, таксовата единица за всяка зона за таксуване се определя като се разделят разходите, намалени с другите приходи ако има такива, на броя на обслужените единици. При определянето на таксовата единица, която следва да е валидна за всички полети, не се предвиждат отстъпки, с изключение на чл. 1.5, в който е  предвидена възможност регламентът да не се прилага по решение на държавите, ако летищата им са под 50,000 движения. Регламент (ЕО) № 1794/2006 действа до 31.12.2014 г.. На това основаниe отстъпката от 90% за вътрешните полети беше запазена до 31.12.2014 г. Посочената възможност отпадна с приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията от 3 май 2013 година за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване

 

Съгласно Регламент (ЕС) № 391/2013, при определяне на дължимите такси за АНО отстъпки от дължимия размер на таксата не се предвиждат. Възможностите (изключенията), при които този регламент може да не се прилага са дадени в чл. 1.5 от него. Съгласно тази разпоредба и чл. 1.4. от Регламент (ЕС) № 390/2013, определянето на таксите за АНО по различен начин може да се прилага за летища, които имат по-малко от 70,000 движения по прибори, но следва да се прилага за най-голямото летище. Тъй като летище София е най-голямото в страната, за него не може да има отстъпки. За другите летища на основание чл. 1.5. от Регламент (ЕС) № 391/2013 отстъпката може да се запази при определени условия. В тази връзка, проектът на наредба предвижда запазване на отстъпките за аеронавигационно обслужване (АНО) в зоните и районите на летищата за вътрешни полети за всички други летища на територията на Република България (новото изменение на чл. 19, ал. 6), с изключение на летище София (предложена нова разпоредба на чл. 19, ал. 7). 

 

Предложеният проект няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена и приложена финансова обосновка.

 

С предложения проект не се въвеждат разпоредби от правото на Европейския съюз, поради което не се прилага таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Предложеният проект на акт е съгласуван с всички министри, като направените бележки и предложения са обсъдени и целесъобразните са взети предвид.

 

Лице за контакти:
Красимира Стоянова;
Директор на дирекция "Правна" в МТИТС;
E-mail: krstoyanova@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 28.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 10.2.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари