Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е изготвен с цел:

  • транспониране на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 04 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (Севезо III);
  • изпълнение на приоритет 15.4 от Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.;
  • осигуряване на пълно съответствие с разпоредбата на чл. 3, параграф 3 на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда;
  • осигуряване на пълно съответствие на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети с разпоредбите на Директива 2004/35/ЕО в изпълнение на препоръките на Европейската комисия (с писмо № 4236/12/ENVI);
  • оптимизиране на понятието за „обекти с обществено предназначение“ в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС;
  • регламентиране срока на валидност на административните актове по екологична оценка, които се постановяват от компетентния орган по околна среда за постигане на равнопоставеност на всички административни актове, издавани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.


Дата на откриване: 28.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 10.2.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 януари 2015 г. 19:16:31 ч.
ironhorse

През 2013 отменихте "нисък" рисков потенциал, сега пак го въвеждате ?!!! Скучаете ли в МОСВ ?

Здравейте, бихте ли обяснили в мотивите си, защо с (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) премахнахте "нисък" рисков потенциал, а сега отново го въвеждате ?!
Директивата (2012/18/ЕС) е от 2012г., явно сте знаели за нея и при споменатото изменение на ЗООС ?!
Явно някои хора в МОСВ отново се чудят какво да правят и вместо да се пипа закона за съществени неща, той се променя конюнктурно, без мисъл в главата, ако имат глави дето пишат измененията де.

Създавате в ЗИД на ЗООС § 5. В чл. 93, ал. 2 се създава т. 5:
„5. Инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, засягащи територия, контролирана от две или повече РИОСВ.”
Обаче не премахвате текста от Чл. 94., ал. 1, т. 2
чл. 94 (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) (1) Министърът на околната среда и водите е компетентен орган за вземане на решение по ОВОС за инвестиционни предложения, разширения или изменения:
2. засягащи територия, контролирана от две или повече РИОСВ;

Предлагам Ви да приемете текст в ЗИД на ЗООС, подобен на чл. 36 от ЗУО:
Чл. 36. Изтичането на сроковете за извършване на регистрация или издаване на разрешение или за изменение и/или допълнение на регистрация или разрешение по чл. 35 в случаите по този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му се смята за мълчаливо съгласие за извършване на съответната дейност.

Гледам в ЗИД на ЗООС сте вкарали § 4. В чл. 88 се създава ал. 3:
„(3) Становището или решението по ал. 1 губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план или програма, което се установява с проверка от компетентния орган по околна среда.“

Приемете текст, че изтичането на законните срокове за произнасяне по процедури по ЗООС, се счита за мълчаливо съгласие.

Иначе си правите алъш вериш ...
Преди година премахнахте нисък рисков потенциал, а пък сега го изисквате.
Нови разходи за бизнеса, защото администрацията глупее и простее, от скука, то не е нарочно.