Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Предложеният проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 1 януари 2015 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2014 г.) за осъществяване на ефективен контрол от приходните агенции върху целия процес, свързан с доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител, и за предотвратяване укриването и невнасянето на данъци и недопускане за продажба течни горива с неясен произход и качество в бензиностанциите и другите обекти за съхранение на горива.
С проекта на наредба  се предвижда всички лица, които извършват зареждане на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за собствени нужди с течни горива, да подават по електронен път с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код в приложение на интернет страницата на Националната агенция за приходите следните данни:
1. идентификационни данни за задълженото лице (пълно наименование/трите имена, ЕИК от Търговския регистър/ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ);
2. адрес на управление/постоянен адрес;
3. код и наименование на икономическата дейност по КИД-2008;
4. вид на съдовете/съоръженията за зареждане и/или съхранение на горива;
5. обем/вместимост на съдовете по т. 4;
6. вид на горивото и мерна единица;
7. местонахождение на обекта/обектите за зареждане/съхранение на горива;
8. предназначение на горивото;
9. вид, брой и средногодишно потребление на количеството гориво на превозните средства, машините, съоръженията и друга техника, които се зареждат от съдовете по т. 4;
10. регистрационен номер на собствена мобилна цистерна за зареждане.
Предвижда се всяка промяна в данните за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди или коригиране на подадена информация да се извършва с подаване на нови данни в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
Целта на предложението за предоставяне на данни в НАП от задължените лица е да се идентифицират обектите и съдовете от които се извършва зареждане за собствени нужди на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за осъществяване на ефективен превантивен и последващ контрол от приходната администрация.
Предвиден е 14-дневен срок от влизане в сила на наредбата лицата, които извършват зареждане за собствени нужди да подадат първоначални данни в Националната агенция за приходите.  


Дата на откриване: 2.2.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 16.2.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 февруари 2015 г. 00:22:09 ч.
gangelov

Корекция на чл.51

При тази итерация на промяна може да се възползвате да промените и чл.53 по отношение на броя изискуеми обекти за изграждане на ИАСУТД. Текущото изискване от 500 обекта е по-скоро дискриминиращо и следва да се намали значително. Примерно на 100. Живеем във време когато предприятията разполагат с централизирани системи, които са напълно способни да се отчитат директно в НАП. Промяната в нормативния акт следва да отчете и промените и развитието на нивото на информационно осигуряване, а не да бъде възпрепятсваща оптимизацията на бизнеса. Вярвам, че директното отчитане чрез ИАСУТД е в полза и на НАП, като се има предвид по-високото ниво на коректност на търговците, изградили подобна свързаност.
Промяната следва да се направи в чл.53, ал.1, т.3