Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и посадъчния материал

Във връзка с  изпълнението на разпоредбите на чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) са подготвени промени в досега действащата Тарифа за таксите.

За определяне размера на таксите е използван метод за тяхното изчисляване на база на разходите, извършени от  агенцията за няколко последователни години. В размера на таксите са включени само преките трудови и материални разходи за извършването на дейностите и услугите и не са калкулирани амортизационни разходи и печалба, както и разходи за отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация. Предвидените такси в Тарифата покриват разходите за  извършваните дейности и услуги от агенцията, за съответните групи култури. Списъкът на културите отговаря на този посочен в европейските директиви.

При определяне на нормативните разходи на време са използвани технологични разработки за сортоизпитване, полска инспекция и лабораторни анализи на земеделските култури, хронометриране и нормативи за трудоемкост на операциите, при различните видове култури. В зависимост от спецификата на дейностите и услугите, необходимото работно време за извършването им е отчетено в минути, часове или човекодни.

Разпределянето на разходите по видове дейности и услуги е на база нормативните разходи за времето на тяхното изпълнение, а фактори за различията в тяхното равнище са обхватът /нормата/ и разходите за единица работно време.

Предлаганите такси в новата Тарифа ще доведат до обезпечаване дейностите, извършвани от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, свързани с изпълнение разпоредбите на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и Закона за посевния и посадъчния материал.

Предлаганото увеличение на таксите е за сметка на бизнесоператорите.

Общественият интерес за гарантиране производството на семена и посадъчен материал с добро качество ще бъде защитен с подготвяната нотификация на държавна помощ за сектора. Такава помощ се предоставяше в периода 2010 - 2014 години, очаква се новата нотификация да е за период от шест години 2015-2020 г., като към досегашния обхват на помощта ще бъдат добавени и лозов и овощен посадъчен материал. В обхвата на държавната помощ за сертификацията няма да попаднат само бизнесоператори, които не са малки и средни предприятия по смисъла на европейското законодателство или не са регистрирани земеделски производители по Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.  При тези условия увеличените такси за сертификация реално ще се отнасят за не повече от няколко процента заинтересовани.

Структурата на заявките за сортоизпитване показва, че основните заявители са големи мултинационални компании за които увеличението на таксите не би съществено. Таксите в България са най-ниски за целия ЕС и в сравнение с водещи държави като Франция, Холандия Германия са в пъти по-ниски. Агенцията полага значителни усилия да убеди потенциални клиенти, че въпреки  огромната разлика в цените качеството на експертизата е съпоставимо с това на офисите от големите европейски държави. За последните няколко години сортове българска селекция в сортоизпитването са около 10-12 % от общия обем. Българските сортове се заявяват за сортоизпитване от фирми и научни институти. Докато фирмите имат възможност за оперират по-свободно с финансовите си си средства и  имат собствени бизнес планове, научните институти разполагат с изключително ограничен и разпределен по параграфи бюджет. За тях увеличението на таксите ще има негативен ефект. Негативният ефект може да бъде преодолян чрез установяване на система за събиране на възнаграждения по Закона за правна закрила на новите сортове растения и породи животни. Законът, където е въведена Международната конвенция за закрила на новите сортове растения, възлага на притежателя на сорта правото и отговорността да разполага със сорта, включително да сключва договори за пълна или частична лицензия  с физически или юридически лица в които да е включено възнаграждение за ползване на интелектуалната собственост и от там да има възвръщаемост на вложените в селекцията средства.

Като административна мярка за ограничаване на негативния ефект от повишаване таксите за сортоизпитване  се предвижда промяна в наредбата за вписване в официалната сортова листа, с която ще отпадне изискването за повторно сортоизпитване на сортове, които вече са били вписани в листата за период от 10 години. Съществуващото изискване е по-ограничително от предвиденото в европейското законодателство. Очаква се мярката да влезе в сила в началото на месец април 2015 г.

Агенцията не извършва многоетапни административни услуги по разрешителен или лицензионен режим, за които по закон е предвиден последващ контрол и административни услуги със съкратени срокове.

Проектът на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол не произтича от поети ангажименти към Европейския съюз в областта на сортоизпитването и сертификацията, и не се налага хармонизиране с Европейското законодателство, но въпреки това е в унисон с Европейската политика за определяне на разходоориентирани цени на предлаганите услуги.

         Като цяло предлаганите такси в новата Тарифа ще доведат до:

  • обезпечаване разходите за  административни услуги, извършвани от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, по   Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и Закона за посевния и посадъчния материал;
  • реална разходоориентираност на стойността на извършваните от агенцията услуги;
  • балансира бюджета на агенцията  чрез подобряване приходната част.


Дата на откриване: 6.2.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.2.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари