Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите

В проекта на постановление е предвидено увеличаване на числения състав на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“ с 6 щатни бройки за сметка на оптимизиране на числеността на персонала на дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“.
С измененията и допълненията на Устройствения правилник на Министерството на финансите (обн. ДВ бр. 7 от 2015 г.) към функциите на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“ са добавени функции по подпомагане на министъра при осъществяването на правомощията му по прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (Регламент (ЕС) № 236/2012) по отношение на държавните ценни книжа и суапите за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа.
Сред новите функции на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“  са: осъществяване на проверки на място и по документи при задължените лица,  изготвяне на констативни актове, както и изготвяне на актове за установяване на административни нарушения; получаване на нотификации от задължените лица за къси позиции в български държавни ценни книжа и за позиции в суапи за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа и поддържане на регистър за тези позиции; изпращане на регулярна информация до Европейския орган по ценните книжа и пазарите относно късите позиции в български държавни ценни книжа, позиции в суапи за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа и общия размер на неизплатения дълг по държавни ценни книжа във връзка със задължението за определяне на прагове за уведомяване на компетентните органи при значителни нетни къси позиции по отношение на емитираните държавни дългови инструменти; изготвяне и координиране издаването на задължителни указания на министъра на финансите по прилагането на регламента; осъществяване и координиране на взаимоотношенията с други компетентни надзорни органи от държави членки.
С цел обезпечаване извършването на горепосочените функции е необходимо  обособяването на отделно звено от 6 щатни бройки в рамките на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“, което да осигури нужната икономическа и правна експертиза и да подпомага изпълнението на правомощията и отговорностите на министъра на финансите, предвидени със Закона за държавния дълг и Регламент (ЕС) № 236/2012.
Оптимизацията на състава на дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“ се налага поради отпадане на функции, свързани с участие в управлението на Норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие, Стратегия на Европейския съюз за Дунавския регион, програми за трансгранично сътрудничество и политика за сътрудничество и развитие. Намалели са като обем и дейностите на дирекцията, свързани с наблюдение и предоговаряне на вземанията на Република България от трети страни поради уреждане на голяма част от дълговете към страната ни.
В Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г., приета с Решение № 498 на Министерския съвет от 2014 г., е планирано институционално и функционално укрепване на Централния орган за обществени поръчки (ЦООП), включително разширяване на продуктовият обхват на поръчките на ЦООП и кръга от органи-възложители, които ползват услугите му. В тази връзка в проекта на постановление е предвидено увеличаване с една щатна бройка на числения състав на дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“, която подпомага министъра на финансите при изпълнението на правомощията му като Централен орган за обществени поръчки. Увеличението е компенсирано със съответно намаляване с една щатна бройка на числеността на персонала на дирекция „Финанси и управление на собствеността“.
 


Дата на откриване: 11.2.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 25.2.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари