Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Промените, които се предлагат с проекта на акт, в голяма степен следват  приетите изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), приети с ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г., в сила от 1 януари 2015 г.
Във връзка с отмяната на чл. 24ж, ал.1, т.3 от ЗАДС относно възстановяването на платеният акциз за електрическа енергия на лицензираните железопътни превозвачи и управителите на железопътната инфраструктура - за ползваната от тях тягова и нетягова електрическа енергия при осъществяването на тяхната дейност е предложена промяна на разпоредбата на чл. 21а, 1.
В случаите на подаване на искания за възстановяване на хартиен носител по Глава втора, се създава възможност информацията съдържаща се в исканията да се предоставя и на електронен носител по параметри определени със Заповед на директора на Агенция „Митници”. Промяната ще повиши ефективността и ефикасността на работа на служителите от митническите учреждения  и ще допринесе за поддържането на актуална и точна информация в регистъра за възстановяване. При сега действащата процедура исканията могат да се подават по електронен път или на хартиен носител, без да са придружени от електронен носител, като въвеждането на информацията отнема техническо време  на митническата администрация, като същевременно се допускат неточности и пропуски. Именно с цел оптимизация се предлага лицата да представят необходимата информация и на електронен носител.
Предложени са съответните промени, които следват от измененията и допълненията в чл. 12 от ЗАДС, с които се създаде по-ясна процедура за предаване на отпадъците от тютюн за унищожаване. Предложени са текстове, относно възможността за проследяване на транспортните средства, с които ще се превозват отпадъците от тютюн. Въвежда се изискване за лицата да предоставят писмена справка за вида, марката и регистрационните номера на транспортните средства, с които ще се превозват тези отпадъци, както на територията на страната, така и при въвеждане започнало на територията на друга държава членка. При промяна в обстоятелствата, при които е подадено съответното уведомление, както и при промяна в обстоятелствата, свързани с движението на отпадъците от тютюн, лицата трябва да подадат ново уведомление, като предоставят необходимите документи.
В чл. 44, ал. 2 се правят изменения в посока митническите служители да не присъстват в случаите на ремонт на място на средствата за измерване и контрол, а само в случаите на тяхното монтиране и демонтиране.
В чл. 53а се въвежда 14-дневен срок за подаване на исканията за унищожаването на акцизни стоки под контрола на митническите органи. Промяната се налага поради необходимостта от достатъчно технологично време за координация между длъжностните лица участващи в процеса - Агенция „Митници“ и Министерство на финансите. В тази връзка е разширен и кръга на длъжностните лица, имащи правомощие да определят митническите служители, които да присъстват при физическото унищожаване на акцизни стоки. 
Разпоредбата на чл. 72б  е допълнена, като е уредено в случаите на установени с ревизионен акт задължения по реда на чл.108 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, дължимият акциз да се внася в държавния бюджет по сметка на митническото учреждение издало ревизионния акт.
Предлагат се изменения и допълнения в чл. 74, чл. 79а и чл. 85а предвид случаите от практиката, при които митническите органи в следствие на извършена проверка са обезпечили като веществени доказателства (иззели или запечатали в съответния обект) акцизни стоки или суровини и материали за тяхното производство. Същите е възможно да бъдат върнати на по-късен етап, което би затруднило лицата за търсене на основание и начин за вписването им в отчетността. Изискването ще е валидно и за стоките, оставени на отговорно пазене от митническите органи или от други органи. Дадена е възможност лицата да вписват в материалната отчетност информация и за количествата на взетите проби от акцизни стоки.  Предвидени са и нови кодове за стоките, обезпечени като доказателство и взетите проби от акцизни стоки.
 Във връзка с приетата промяна в чл. 84, ал. 6 от закона се предлага изменение в чл. 76, както и в съответните приложения от правилника, като реквизитите които са регламентирани са допълнени и задължително ще се посочва продажната цена (за цигарите), вместимост на потребителската опаковка и брой потребителски опаковки. Предложението е с оглед по-ясно разграничаване на стоките и тяхното идентифициране при осъществяване на контрола от митническите органи.
 Във връзка със законовата делегация в чл. 93, ал.8 от ЗАДС, в проекта е предвиден специален ред за издаване на сертификат на одобрен съд за транспортиране от началника на съответната компетентна митница. Изискванията са подробно уредени с разпоредбите на членове в чл. 108а, чл. 108в и чл. 108г.
Предложено е създаване на нов чл. 108д за да се регламентира  информацията, която лицата следва да предоставят в изпълнение на чл. 94а, ал. 4 от ЗАДС, като същата цели да предотврати възможностите за ощетяване на фиска чрез използване на енергийните продукти с намалена ставка не по предназначение. Същевременно, е конкретизиран кръга на непредвидимите събития, за които е необходимо подаване на уведомление по чл. 94а от закона, а именно – непредвидимите обстоятелства, водещи до опасност за живота и здравето на хората или за околната среда.
 В приложение № 1б и приложение № 2 е предвидено да се посочва количеството на действително вложения чист алкохол в единица изделие, а не както досега разходната норма на вложения чист алкохол. Често в практиката си митническите органи установяват, че лицата завишават стойностите на разходната норма на действително вложените количества алкохол и алкохолни продукти в конкретната партида готови изделия, като количествата на реално вложеният алкохол са по-малки от предвидените по разходна норма.
 В съответствие с измененията на разпоредбите в правилника са предвидени и промени в приложенията.
 С цел уеднаквяване на терминологията със закона думите „средства за измерване“ са заменени със „средства за измерване и контрол“. Това се налага във връзка с необходимостта от уеднаквяване на терминологията в закона и правилника.
Преходните и заключителни разпоредби предвиждат задължение за лицата да подават уведомление по реда на чл. 52а в случаите на смесване на биогорива с горива от нефтен произход с платен акциз, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ с цел привеждането им в съответсвие с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници до изчерпване на количествата им.
Също така е предвидено в срок до 1 юли 2015 г. издадените до влизането в сила на правилника сертификати за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти, да се преиздават служебно от митническите органи при условията и по реда на чл.108в от правилника.
 Предложени са и промени с редакционен и правно-технически характер, които целят прецизиране на разпоредбите.

 


Дата на откриване: 6.3.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 19.3.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари