Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета

С предлаганите промени се цели:

- Актуализиране на съдържанието и реквизитите на Удостоверението за професионално обучение, издавано от институциите в системата на професионалното образование и обучение, поради възникнала функционална необходимост от това (чл. 44, ал. 2, т. 1);

- Регламентиране на задължението за центровете за професионално обучение да водят определени документи, посочени  в наредбата и свързани с тяхната дейност. По този начин ще се създаде яснота и прецизност, кои документи следва да се водят от центровете, като това ще подобри и контрола върху извършваната от тях обучаваща дейност (чл. 76);

- Премахване на възможността, чрез нова ал. 7 в чл. 81, определени документи, издавани от институциите в системата на народната просвета на децата или учениците удостоверяването на факти с правно значение за тях (справки, уверения, служебни бележки и т.н.) да се попълват на ръка от съответните служители, което често създава затруднения за тяхното разчитане и не спомага за точното и ясно разбиране на съдържанието им.  

- Улесняване достъпа до образование на лица, намиращи се в места за лишаване от свобода. Липсата на физическа възможност за тези лица, които не притежават или са изгубили образователен документ, да го получат лично в училищата, в които са учили създава обективна пречка за тях да продължат обучението си в училищата или в други форми на обучение към местата за лишаване от свобода. Поради това се създава чл. 81б, уреждащ процедура, с която ще се даде възможност на лицата, лишени от свобода и желаещи да участват в образователни, обучителни или квалификационни дейности да получат съответния образователен документ, който да им даде достъп до тези дейности;

- Въвеждане на задължението приемането, унищожаването и отчитането на документите с фабрична номерация, които се издават от центровете за професионално обучение, да се осъществява пред Националната агенция за професионално образование и обучение. Към момента въпросните дейности се извършват от регионалните инспекторати по образованието, което ги натоварва допълнително и затруднява изпълнението на функциите им по отношение контрола над училищата. От друга страна, съгласно Закона за професионалното образование и обучение агенцията е органът, който осъществява контрол върху центровете за професионално обучение за извършване на дейностите по професионално обучение. В тази връзка приемането, унищожаването и отчитането на документите с фабрична номерация, както и заявяването на документите от задължителната документация, които се водят и издават от центровете за професионално обучение следва да се извършва пред специализирания орган в системата на професионалното обучение.

- Отпадане на изискването в ученическата лична карта и ученическата книжка да се посочва единният граждански номер на ученика, с оглед спазването на правото на защита на личните данни. Тези документи нямат за основна цел удостоверяване самоличността на ученика, а служат за установяване на неговата връзка с училището и за отразяване на резултатите от обучението му. Поради това използването на ЕГН е несъотносимо с целите, за които са създадени посочените документи и нарушава принципа за пропорционалност, като не се гарантира в достатъчна степен безопасността на децата по отношение на техните лични данни.

- Въвеждане на нови документи и изисквания към тях, необходими за осигуряване и изпълнение на дейностите и процедурите по валидиране на професионални знания, умения и компетентности, вследствие на промените в Закона за професионалното образование и обучение (обн. ДВ, бр. 61 от 2014 г.) и Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за валидиране на професионални знания, умения и компетентности. 


Дата на откриване: 6.3.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 20.3.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 март 2015 г. 18:45:21 ч.
komentator.bg

Подкрепете инициативата "Накарай министъра на културата да чуе"

От месец март 2014 г. на сайта сдружение "Журналисти за прозрачно управление" се води дискусия, посветена на състоянието на ансамбъл „Филип Кутев“. Дискусията започна с отворено писмо до министъра на културата от народната певица Марияна Павлова.Дискусията можете да следите на: http://komentator.bg/narodnata-pevitsa-mariyana-pavlova-taliban-orientalska-estetika-sasipva-ansambal-filip-kutev/, в секция Ракурси.

Към днешна дата по темата са направени 791!!! коментара, което е абсолютен прецедент, при това в преобладаващата си част коментарите са в позитивен дух и с конкретни предложения. Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ направи редица опити да ангажира в дискусията министерството и министър Петър Стоянович. Написахме редица официални писма, проведохме разговори и с ръководството на министерството по времето на служебното правителство на професор Георги Близнашки, но отново нямаше реакция, вероятно поради спицифичните задачи на служебното правителство.

В повечето от последните коментари се изразява учудване, че за изминалите десет месеца министерството продължава да проявява интерес към проблемите на ансамбъла.

Съдържащите се в плана на кабинета мерки, насочени към публичност и прозрачност и насърчаване на гражданското участие, както и тези за мониторинг и контрол на дейностите на държавните културни институти в областта на театралното, музикалното и танцовото изкуство и стимулиране мениджмънта на сценичните институти, ни дават основание да се надяваме, че проблемите на ансамбъл „Филип Кутев“ не са безразлични на ръководството на министерството.
През месеците януари и февруари тази година изпратихме две писма до министъра на културата и до всички заместник-министри и директори на дирекции. Досега още няма никаква реакция от министереството на културата.
Вероятно на всички държавни и трудови чиновници е ясно защо на Портала за консултации никой не си дава труда да пише - просто защото няма смисъл. Медиите и гражданите бихме давали мнението си в такива сайтове, ако сме убедени, че има кой на ни чуе.
Обръщаме се с молба към модератора на този сайт да не изтрива съобщението, а към всички да ни подкрепят в инициативата "Накарай министъра на културата да чуе" и идеята за специална група във фейсбук.