Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия

С предложените промени се предлага нова концепция за подпомагане от страна на държавата на някои категории граждани в преодоляването на имуществени щети, причинени от бедствия, като се въвежда нов вид механизъм за подпомагане за тези лица, които със собствени финансови средства не могат да се погрижат за застраховането на собствеността си за последици от бедствия.
Законопроектът предвижда, след настъпване на неблагоприятно събитие, свързано с бедствие, държавата, чрез своите органи - Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и Агенцията за социално подпомагане (АСП), да преценят доколко е настъпило увреждане или щета върху собствеността на лицето, което не може със собствени средства да застрахова имота си. Агенцията за социално подпомагане чрез своите структури ще преценява кои лица трябва да бъдат подпомогнати чрез индивидуална преценка за това, доколко лицето не е могло само, заради социалния и икономическия си статус да застрахова само имуществото си срещу съответния риск. Средствата от централния бюджет през бюджета на Министерството на труда и социалната политика, респективно АСП, ще достигат до хората, които имат нужда от подпомагане при бедствия.
За да се получи помощ, трябва да са спазени всички изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) по отношения на съответния имот, тъй като конструктивните изменения в някои сгради биха могли да доведат до много по-голяма уязвимост при природни бедствия за такива имоти, които не отговорят на изискванията на Закона и другите приложими към строителството на сгради нормативи. Предоставяното от държавата подпомагане ще бъде до размера на данъчната оценка на съответните имоти.  По този начин ще се създаде и стимул за местните власти да не поддържат необосновано ниски данъчни оценки на недвижимите имоти.
Неусвоените средства за тази цел за съответната година ще се разчитат за следващата, без да се променя тяхното предназначение. 
Не се променя принципът, че застраховането на личното имущество трябва да бъде доброволно, но положителен косвен ефект от предлаганите промени е да се стимулира сключването на застраховки и подобряването на застрахователната култура на гражданите.
Предлаганият модел за подпомагане на пострадалите от бедствия ще допринесе за повишаване ролята на превантивната дейност, свързана с намаляването на риска от бедствия. 
Предлаганите промени прецизират правомощията на всички участници в този процес и ще бъдат доразвити в Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.


Дата на откриване: 10.3.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.3.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 март 2015 г. 18:44:34 ч.
komentator.bg

Министърът на културата е безразличен към дискусията за проблемите на ансамбъл "Филип Кутев"

От месец март 2014 г. на сайта сдружение "Журналисти за прозрачно управление" се води дискусия, посветена на състоянието на ансамбъл „Филип Кутев“. Дискусията започна с отворено писмо до министъра на културата от народната певица Марияна Павлова.Дискусията можете да следите на: http://komentator.bg/narodnata-pevitsa-mariyana-pavlova-taliban-orientalska-estetika-sasipva-ansambal-filip-kutev/, в секция Ракурси.

Към днешна дата по темата са направени 791!!! коментара, което е абсолютен прецедент, при това в преобладаващата си част коментарите са в позитивен дух и с конкретни предложения. Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ направи редица опити да ангажира в дискусията министерството и министър Петър Стоянович. Написахме редица официални писма, проведохме разговори и с ръководството на министерството по времето на служебното правителство на професор Георги Близнашки, но отново нямаше реакция, вероятно поради спицифичните задачи на служебното правителство.

В повечето от последните коментари се изразява учудване, че за изминалите десет месеца министерството продължава да проявява интерес към проблемите на ансамбъла.

Съдържащите се в плана на кабинета мерки, насочени към публичност и прозрачност и насърчаване на гражданското участие, както и тези за мониторинг и контрол на дейностите на държавните културни институти в областта на театралното, музикалното и танцовото изкуство и стимулиране мениджмънта на сценичните институти, ни дават основание да се надяваме, че проблемите на ансамбъл „Филип Кутев“ не са безразлични на ръководството на министерството.
През месеците януари и февруари тази година изпратихме две писма до министъра на културата и до всички заместник-министри и директори на дирекции. Досега още няма никаква реакция от министереството на културата.
Вероятно на всички държавни и трудови чиновници е ясно защо на Портала за консултации никой не си дава труда да пише - просто защото няма смисъл. Медиите и гражданите бихме давали мнението си в такива сайтове, ако сме убедени, че има кой на ни чуе.
Обръщаме се с молба към модератора на този сайт да не изтрива съобщението, а към всички да ни подкрепят в инициативата "Накарай министъра на културата да чуе" и идеята за специална група във фейсбук.