Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2012 година

I. Съгласно чл. 79, ал. 1 от  Постановление № 8 на Министерския съвет от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 4 – 47 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. следва да разработят мерки за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден с годишния закон за бюджета.

ДФ „Земеделие“ е държавно учреждение, което съставя, изпълнява и отчита бюджет на първостепенен разпоредител с бюджет, който е част от държавния бюджет съгласно § 9, ал. 1 на преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните финанси.

В тази връзка след анализ на натовареността на отделните структурни звена на ДФ „Земеделие“ и в изпълнение на горецитираното ПМС предлагаме изменение в числеността на персонала в структурните звена.

II. На второ място, както посочихме по-горе съгласно Закона за публичните финанси от 01.01.2014г. ДФ „Земеделие“ е определен като държавно учреждение, което съставя, изпълнява и отчита бюджет на първостепенен разпоредител с бюджет, който е част от държавния бюджет, с оглед на което са прецизирани текстовете в глава I и глава II от Устройствения правилник.

III. На трето място обръщаме внимание, че на 13.02.2015 г. бяха обнародвани съществени и многобройни промени в Закона за подпомагане на земеделските производители.

Това доведе до необходимостта от уеднаквяване на текстовете на ЗПЗП и Устройствения правилник на ДФ „Земеделие“ с цел избягване на противоречие на двата нормативно акта, уреждащи дейността на Фонда. 

Основните промени в тази насока са свързани с правомощията на Управителния съвет при вземане на решения. Предвижда се управителният съвет да заседава, когато присъстват най-малко 2/3 от неговите членове като решенията се вземат с явно гласуване с квалифицирано мнозинство 3/4 от присъстващите членове. С изменението решенията на управителния съвет следва да се публикуват на интернет страниците на фонда и на Министерството на земеделието и храните на следващия ден след тяхното приемане. 

На следващо място с измененията на ЗПЗП, текстовете относно администриране на производството на изоглюкоза се отменят, като се създават аналогични такива в Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).

С новите текстове в ЗПООПЗПЕС се разширява компетентността на ДФ “Земеделие“ по отношение на администриране на квотите за производство на изоглюкоза и контрол за изпълнение на лицензиите за внос на захар за рафиниране съгласно Регламент на ЕК No  891/2009 и Регламент на ЕК No 828/2009.

На последно място в сега действащия правилник са цитирани регламенти, които впоследствие са отменени и заменени с нови такива, поради което са прецизирани препратките в текстовете с актуалните наименования на подзаконовите актове от правото на Европейския съюз.


Дата на откриване: 25.3.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 7.4.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари