Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2015/2016 година

Проектът на Постановление за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2015/2016 година се внася в Министерския съвет  по предложение на министъра на образованието и науката и се изготвя въз основа на предложенията на академичните ръководства на държавните висши училища за учебната 2015/2016 година, които са съобразени с ограниченията, установени в Закона за висшето образование (ЗВО), а именно:

- таксите за обучение на студентите и докторантите да не надвишават 2/3 от диференцираните нормативи за издръжка на обучението, определени по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1 от ЗВО;

- таксите за обучение на чуждестранните студенти – граждани на държави, които не са членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство (ЕИП), да не са по-ниски от диференцираните нормативи за издръжка на обучението.

Размерът на таксите за обучение на студентите и докторантите е съобразен с разпоредбите на чл. 95 от ЗВО и е определен по образователно-квалификационни степени, съответно за образователна и научна степен „доктор“, по форми на обучение и по професионални направления, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г.

Размерът на таксите за обучение на учащите се в тях студенти и докторанти са въз основа на предложенията на висшите военни училища. Спазени са изискванията на чл. 95, ал. 6, т. 5 от ЗВО, съгласно които курсантите във висшите военни училища се освобождават от такси за обучение. 


Дата на откриване: 30.3.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 13.4.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 март 2015 г. 19:51:20 ч.
jimi

Нужда от още инфо

Естествено няма как увеличението на таксите да радва. Такава радост би настъпила не в период на дефлация на стоки и услуги, безработица извън София и други неблагоприятни фактори, а в период на бурен възход на бизнес и икономика, какъвто няма, няма и да има. Основанията общо взето са ясни - "пари нема, действай". Затова бих помолил за малко повдигане на завесата - какви са увеличенията в проценти? И то не средно, а минимум и максимум за всеки ВУЗ, като нулевите увеличения не влизат в сметката. Иначе съм категорично против. И студентите и родителите им ще се амбицират за нови схеми с недеклариране доходи и осигуровки, за да плащат увеличенията, които в някои случаи са 40% и повече май!

02 април 2015 г. 14:12:59 ч.
slugitel

Що за идея

таксата на редовно и задочно обучение да бъде равна в някои университети?! Очевидно е, че редовното обучение поглъща повече средства свързани с обучението на студентите, а при задочните това става с възможно най-минимален разход на ресурс от страна на университетите. Като добавим обстоятелството, че преподавателите не се явяват в половината от предвидените дни за очни занятия, единственото им участие е да оценят студентите. Каква е мотивировката за подобно изравнняване, моля?!? Идеята е, не да поддържате на изкуствено дишане университети без достатъчен брой студенти и да товарите с такси, наличните студенти. Необходимо е да се приеме санитарен минимум от студенти, при който университетът продължава да съществува. При отпадане на студенти, отпада необходимостта от това учебно заведение. НОРМАЛНАТА ЛОГИКА е, че когато няма необходимия брой студенти, няма нужда от това учебно заведение или се преминава към неговото преструктуриране. Престанете да създавате висши учебни заведения от нищо незначещи колежи с нулево ниво на грамотност и с нахално високи такси.