Обществени консултации

Постановление на МС за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация”

С проекта на постановление се предлага също изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, Постановление № 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет и Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

Проектът е и във връзка с чл. 79 от Постановление № 8 на Министерския съвет от 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г., съгласно който предвид намалените разходи за персонал със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., на министрите е възложено да предприемат мерки за оптимизиране на разходите за персонал и при необходимост да представят съответни промени в устройствените правилници на структурите от системите им.

Предложеният акт предвижда следните промени:

I. Приемане на нов Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с ПМС № 329 от 2007 г. (ДВ, бр. 3 от 2008г., изм. и доп., бр. 67 от 2014 г.):

Промените в организацията на работа следват две основни насоки:                                        1) децентрализиране на част от дейността, чрез прехвърляне на функции от дирекциите от специализираната администрация в София към териториалните дирекции на агенцията и 2) оптимизиране на дейностите по контрол на трафика и входно-изходен контрол на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища на Република България и посещаващи речните пристанища, по възприетия модел за морските кораби и пристанища.

Структурните промени са резултат от извършения функционален анализ на дейността на Изпълнителна агенция „Морска администрация” и предвиждат реорганизация на дирекциите от специализираната администрация в съответствие с идентифицираните основни функционални направления: 1) „Аварийно-спасителна дейност”; 2) „Контрол на корабоплаването и регистър на корабите”; 3) „Пристанища и пристанищни услуги”; 4) „Международни организации и Европейски съюз”; 5) „Квалификация и регистрация на морските лица” и 6) „Екологичен контрол”.

Предлаганите промени включват:

а) обособяване на самостоятелна структурна единица – главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност”, която да осъществява функциите по направление „Аварийно-спасителна дейност“. Посоченото функционално направление включва дейностите по търсене и спасяване на човешки живот на море и във вътрешните водни пътища на Република България, оказване помощ на търпящи бедствие в морските пространства и във вътрешните водни пътища на страната кораби и самолети и борба с нефтените разливи и другите замърсявания на околната среда от кораби.

Чрез обособяване на самостоятелно структурно звено, което да осъществява възложените на агенцията функции в сферата на аварийно-спасителната дейност, ще се постигне точно изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, сключена в Монтего Бей на 10.12.1982 г. (обн., ДВ, бр. 73 и 74 от 1996 г.), ратифицирана със закон от (обн., ДВ, бр. 38 от 1996 г.), и Международната конвенция за търсене и спасяване по море, 1979, съставена в Хамбург на 27.04.1979 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г., изм., бр. 61 от 2005 г.), ратифицирана със закон (обн., ДВ, бр.47 от 1999 г.), и е в синхрон с добрите практики по търсене и спасяване, прилагани в останалите държави членки на Европейския съюз и в другите развити морски държави.

Предлага се местоположението на главната дирекция да бъде в град Варна, с териториални подразделения (отдели) в Бургас и Русе. По този начин ще бъде изградено функционално звено, пряко ангажирано с проблемите на търсенето и спасяването във вътрешните водни пътища на Република България и борбата със замърсяването на речната околна среда от кораби;

б) закриване на съществуващите в момента две дирекции от специализираната администрация, разположени в София – дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти” и дирекция „Инспекционна дейност”, и създаване на дирекция „Пристанища и пристанищни услуги” и дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването” при намаление на общия числен състав на служителите в тях.

Предлаганата промяна ще доведе до прехвърляне на основната част от функциите по направления „Контрол на корабоплаването и регистър на корабите” и „Квалификация и регистрация на морските лица”, извършвани до този момент от дирекция „Инспекционна дейност”, към териториалните дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом.

Работата на структурните звена от специализираната администрация в София ще бъде изцяло съсредоточена върху сътрудничеството със специализираните международни организации и съответните специализирани структури на Европейския съюз в областта на корабоплаването и пристанищата и върху работата по въвеждане на изискванията на Европейското право и международните договори, по които Република България е страна, в областта на водния транспорт. Единственото изключение от този принцип е свързано с дирекция „Пристанища и пристанищни услуги”, доколкото действащото законодателство отрежда на Изпълнителна агенция „Морска администрация” ролята на звено, което организационно и технически подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството в дейността по устройственото планиране на пристанищата и специализираните пристанищни обекти. В същото време, обаче, с обособяването на самостоятелна дирекция „Пристанища и пристанищни услуги” се цели и да се постави акцент върху тази част от дейността на агенцията, в синхрон с дългосрочната стратегия на Европейската комисия в подкрепа на устойчивия растеж в морските отрасли като цяло и с оглед изпълнението на задълженията на страната ни в областта на интегрираната морска политика и морското пространствено планиране, произтичащи от действащото вторично право на Европейския съюз;

в) вътрешно преструктуриране на териториалните дирекции с оглед изпълнение на възложените им функции по направления „Контрол на корабоплаването и регистър на корабите”, „Квалификация и регистрация на морските лица” и „Екологичен контрол” и оптимизация на работата на персонала в общата администрация.

Оптимизирането на дейностите по контрол на трафика и входно-изходен контрол на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища на Република България и посещаващи речните пристанища, по възприетия модел за морските кораби и пристанища е свързано с прехвърляне на дейността по денонощно наблюдение на корабоплаването и координиране действията на корабите, плаващи в критичните участъци във вътрешните водни пътища на Република България, с оглед избягване на ситуации, водещи до аварии, сблъскване и засядане на кораби, към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

Подобна промяна става възможна поради обстоятелството, че вече е изградена и започна да функционира българската система за речни информационни услуги БУЛРИС. Предлаганата промяна е в съответствие с разпоредбите на чл. 244а от Кодекса на търговското корабоплаване и чл. 87а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, съгласно които услугите по управление на корабния трафик по вътрешните водни пътища на Република България са възложени на държавното предприятие, а на Изпълнителна агенция „Морска администрация” са отредени само контролни функции в тази област.

В настоящия момент дейността на Изпълнителна агенция „Морска администрация” е регламентирана с Устройствен правилник, приет с Постановление № 210 на Министерския съвет от 2008 г. Същият е изменян и допълван неколкократно през 2010 г., 2012 г. и 2013 г. С оглед на обстоятелството, че предлаганите промени са многобройни и съществени, и в съответствие с разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, с § 1 от проекта на Постановление и с § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на същия се предлага съответно да бъде приет нов устройствен правилник на агенцията, а Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, приет с Постановление № 210 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 78 от 2008 г., изм. и доп., бр. 15 от 2010 г., бр. 22 и 26 от 2012 г. и бр. 6 от 2013 г.), да бъде отменен.

Оптимизирането на дейностите по контрол на трафика и входно-изходен контрол на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища на Република България и посещаващи речните пристанища налага да бъдат извършени съответните изменения и допълнения в текстовете на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 28.12.2007 г., (обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. и доп., бр. 67 от 2014 г.). На изпълнението на тази задача е посветена разпоредбата на § 9 от предлагания проект на Постановление на Министерския съвет.

В съответствие с чл. 123 от Кодекса на труда, с § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на проекта на постановление се предлага едновременно с прехвърляне на дейността, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” да замести Изпълнителна агенция „Морска администрация” като страна по трудовите правоотношения с работниците и служителите, осъществяващи контрол на трафика и входно-изходен контрол на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища на Република България и посещаващи речните пристанища.

Действащият в момента Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, който се предлага да бъде отменен, съдържа разпоредби, чрез които са въведени за първи път в българското законодателство изискванията на чл. 8 от Директива 2009/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно спазването на изискванията за държавата на знамето (ОВ, L 131 от 2009 г.).

В предлагания нов устройствен правилник на агенцията тези текстове са запазени като са поставени на систематическото им място. Едновременно с това предлаганият проект на нов устройствен правилник на агенцията съдържа мерки за прилагане на:

1) Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия (ОВ, L 131 от 2009 г.);

2) Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010 г.) и

3) Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО (ОВ, L 330 от  2013 г.).

С Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, чието изменение и допълнение се предлага в § 9 от предлагания проект на Постановление на Министерския съвет, в българското законодателство са въведени изискванията на Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността (OB, L 255 от 2005 г.), изменена с Регламент (ЕО) № 219/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. (OB, L 87 от 2009 г.).

Предвид изложеното и в изпълнение на чл. 3, ал. 4, т. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г. и бр. 6 от 2015 г.) са изготвени и към този доклад са приложени 2 (две) таблици за съответствие на предлагания проект на Постановление на Министерския съвет с нормите на вторичното право на Европейския съюз (за всяка от посочените по-горе директиви), както и становище на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

 

II. Промени, предвиждащи изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Проектът предвижда разделянето на функциите на дирекция „Информационни технологии и електронно управление“, в две дирекции – дирекция „Информационни технологии“ и дирекция „Електронно управление“. Функционалното разделяне цели поставянето на акцент върху една от основните дейности на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – развитието на електронното управление. Наред с това, към момента Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по четири проекта за развитие на електронното управление, финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет“. Като резултат от изпълнението на проектите се очаква предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни административни услуги по електронен път за гражданите и бизнеса, трансформиране на администрацията в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси, популяризиране, достъп и участие. Това предполага определяне на отделна административна структура в министерството, чиято дейност да бъде подпомагането на министъра в областта на електронното управление. Предложените изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са в рамките на утвърдената численост на министерството. Не се предвиждат допълнителни щатни бройки.

 

III. Промени, предвиждащи изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

 

Основно промените са в следните насоки:

1. Предлага се числеността на персонала в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да се намали с 10 процента, което представлява 58 щатни бройки. Без намаляването на числеността на служителите в изпълнителната агенция не е възможно оптимизирането на разходите за персонал в рамките на одобрените средства в бюджета на агенцията за 2015 г.

Намаляването на числеността на персонала ще бъде реализирано чрез съкращаване на щатни бройки в специализираната администрация на агенцията. В тази връзка се предлага и оптимизиране на структурата на агенцията.

2. Предвид разпоредбата на чл. 12, ал. 5 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, съгласно която за главните дирекции не се прилагат нормативи за численост, проектът на постановление предвижда създаването на главна дирекция „Автомобилна инспекция“, в състава на която се включват настоящите 27 регионални дирекции. Главната дирекция занапред ще изпълнява както контролните функции и административнонаказателната дейност на агенцията, функциите по провеждането на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, за професионална компетентност, за придобиване на свидетелство на водач на превозно средство, превозващи опасни товари, за придобиване на удостоверение на консултант по безопасността при превоза на опасни товари, за придобиване на карта за квалификация на водача и изпитите за придобиване на удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил, така и функциите, свързани с анализа на контролната дейност, предприемането на мерки за подобряването й и функциите по превенция на риска и дейностите по осъществяването на антикорупционни процедури, които към настоящия момент са възложени на дирекция „Автомобилна инспекция“.

3. С промените се предвижда също при изпълнението на функциите си изпълнителният директор да се подпомага от двама заместник-изпълнителни директори. Предвид многобройните и различни по същество функции на агенцията и с цел по-ефективното й управление е необходимо част от правомощията на изпълнителния директор да бъдат делегирани на двама заместници, всеки от които да отговаря за управлението в определена област или области.

 

IV. Промени, предвиждащи изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

 

С Решение № 163 на Министерския съвет от 21.03.2014 г. е приета Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г., която е основният стратегически документ, определящ визията за развитие на електронното управление в страната. Първата стратегическа цел е предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса. В изпълнение на тази цел е предвидено развитието на базовата инфраструктура за реализация на електронни услуги чрез прилагане на мерки за насърчаване на изграждането на широколентова инфраструктура в отдалечените и слабо населени места. Стратегията представя също така и модела на е-управление, който в технологичната си част включва необходимата инфраструктура като гръбнак на е‐управление и критичен фактор за всички инициативи в тази посока, а именно: собствени и изнесени центрове за разполагане на оборудване, в т.ч. центрове за данни, комуникационна свързаност, хардуерно осигуряване, системно софтуерно осигуряване, софтуер за управление и наблюдение на централни и локални системи на електронното управление. Необходимо условие за реализация на централизираната интеграционна система на електронното управление е изграждането на гарантирана и дублирана високоскоростна комуникационна свързаност с поетапно присъединяване на всички администрации. Предвижда се правителството да управлява и развива единна критична комуникационна инфраструктура с цел постигане на устойчивост, качество на услугите и минимизиране на публичните разходи.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ръководи изграждането на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, както и осигурява свързаност чрез ЕЕСМ между органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията на Република България, като се подпомага в тази сфера на държавното управление от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА „ЕСМИС“).

            Във връзка с гореизложеното и цел осигуряване на защитена интегрирана електронна среда на държавното управление за нуждите на електронното управление се предлагат промени, с които се изменят и допълват функции на ИА „ЕСМИС“. Предвижда се създаване на нови административни звена и преструктуриране на съществуващи, като се преразпределят функциите между тях, за да създаде оперативна възможност и капацитет за осъществяване функциите на ИА „ЕСМИС“ при значително нараснал обем от дейности и задачи. Същевременно се намалява числеността на агенцията с 10% (от 573 щатни бройки на 521 щатни бройки) в изпълнение на чл. 79 от Постановление № 8 на Министерския съвет от 2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и в съответствие с утвърдените намалени бюджетни средства на агенцията за тази година. Намалението е за сметка на съкратената с над 15%  численост на персонала в съобщителните обекти със специално предназначение (СОСП), в резултат на фактическо извеждане от експлоатация на 6 броя СОСП и редуциране на персонала в останалите СОСП.

            Освободеният административен капацитет е пренасочен в новосъздадените и съществуващите, но реорганизирани структурни звена, които да поемат нови дейности и функции, поставени за изпълнение от агенцията във връзка със Закона за пространствените данни, създаването на резервни центрове за бази данни с цел обезпечаване изпълнението на Закона за електронното управление, както и повишените изисквания към мрежовата и информационна сигурност.

Останалата численост в СОСП позволява да се поддържа минималния брой персонал, с който да се осигурява надеждната и непрекъсната експлоатация на мрежата и обектите. Последващо редуциране на числеността в тези структури може да се осъществи единствено след закриване на други обекти със значение за националната сигурност на държавата, тъй като СОСП са част от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при обявяване на „извънредно положение“, „военно положение“ и/или „положение на война“.

Със създаването на ЕЕСМ като интегрирана комуникационна среда и с реализирането на проекта „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, дейностите по управление и поддръжка на мрежата многократно се увеличиха като обем и брой ползватели. Това създава затруднения и забавя реакциите при аварийни ситуации и повреди и понижава надеждността на мрежата. С цел оптимизиране управлението на ЕЕСМ дирекция „Управление и координация на електронната съобщителна мрежа“, в които са съсредоточени дейности по управление и наблюдение на мрежата, инженерно-техническите съоръжения и кабелната инфраструктура, се предвижда да се раздели в две нови дирекции – дирекция „Електронна съобщителна мрежа“ и дирекция „Инженерно-технически съоръжения“, а функциите по планиране и развитие на кабелната инфраструктура да преминат към преструктурираната дирекция „Развитие на комуникационни и информационни системи“, която се преименува на „Развитие на електронната съобщителна инфраструктура“. Конкретните дейности по поддръжка и отстраняване на аварии в кабелната инфраструктура по места остават в отговорностите и задълженията на дирекциите с регионална компетентност – дирекции „ЕСМИС Сердика“, „ЕСМИС Тракия“ и „ЕСМИС Дунав“.

С предложеното преструктуриране се разделят технологично и функционално дейностите по развитие, поддръжка и управление на различните видове съоръжения и системи: мрежата, инженерно-техническите системи и кабелната инфраструктура. По този начин се създава възможност за пряко наблюдение и управление, бързо вземане на решения, особено при аварийни ситуации и конкретно поемане на отговорности. Съответните дейности по ремонти, профилактика, системна поддръжка на инженерни съоръжения, инсталации, комуникационни техника и др. ще се осъществяват от малки, динамични и мобилни звена с изнесени работни места, каквито могат да се формират във всички дирекции от специализираната администрация на ИА „ЕСМИС“. Подобни работни места се предвиждат и в областните администрации, в които ИА „ЕСМИС“ има разположено активно оборудване и в момента няма персонал, а необходимостта е налице. С тази цел съкратените бройки от СОСП са пренасочени към новообразуваните дирекции.

            С промените се предвижда също така и разделяне на функциите на дирекция „Контрол и поддръжка на информационни системи и центрове“ в две дирекции – дирекция „Информационни системи“ и дирекция „Пространствени данни“. Със Закона за достъп до пространствени данни се уреждат правомощия на ИА „ЕСМИС“ във връзка с изграждането и поддръжката на Национален портал за пространствени данни, изграждането и управлението на мрежа от услуги, свързани с масивите от пространствени данни и услугите за тези данни, предоставянето на техническа възможност на органите на държавното управление и третите лица да свържат своите масиви от пространствени данни с посочената мрежа. Това предполага определяне на отделна административна структура в агенцията, чрез която да се осигури експертен и административен капацитет за изпълнение на дейностите в областта на пространствените данни съгласно националното законодателство и законодателството на Европейския съюз. Във функциите на новосъздадената дирекция се предвижда да е и помощен орган на Междуведомствения съвет по пространствени данни като подпомага технически неговия председател и секретар. Дирекция „Информационни системи“ поема новите функции по изграждане, наблюдение и поддръжка на резервните центрове за съхранение на данни, както и функциите по развитие и приложение на облачните технологии в държавното управление. Тези дейности, ако се налага, могат да се осъществяват от изнесени работни места, което ще осигури надеждната им поддръжка. В тази дирекция също се пренасочват част от щатните бройки, освободени от СОСП.

Разширяват се отговорностите и се прецизират функциите на дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, която продължава да изпълнява функциите на Национален център за действие при инциденти по отношение на информационната сигурност (CERTBG), каквито центрове има създадени във всички европейски държави. Укрепва се капацитетът на дирекцията, за да може при изпълнение на своите задачи центърът да осъществява ефективно сътрудничество с компетентни органи и организациите в областта на киберпрестъпленията и на киберотбраната. Освен това центърът е и национална точка за контакт с други центрове и международни организации в областта на мрежовата и информационната сигурност.

           

V. Промени, предвиждащи изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

 

С предложените изменения и допълнения се цели постигане на следните резултати:

1.  актуализиране и допълване на някои функции на дирекциите в Агенцията с оглед настъпилите нормативни промени и изисквания от 2000 г. до настоящия момент;

2.  премахване на дублирани текстове и недопускане дублирането на функции с други структури в областта на вътрешните водни пътища;

3.  създава се дирекция „Европейски програми и проекти“, което има за цел:

а)  постигане на ясно определяне на задълженията и отговорностите с оглед успешното изпълнение на проектите, по висока оперативност и повишаване качеството на дейностите.

б) подобряване дейността на агенцията по разработване, изпълнение, мониторинг и отчет на проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз и други международни финансови институции и програми, свързани с развитието и поддържането на корабоплавателния път в българския участък на р. Дунав в качеството си на бенефициент или партньор по тях. Към момента ИА „ППД“ има сключени договори за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на 8 проекта, финансирани по различни оперативни и рамкови програми в размер на 25 718 500.00 лв.

в) успешно участие на Агенцията в реализирането на Дунавската стратегия, която предвижда изпълнение на редица инфраструктурни проекти, свързани с осигуряване безопасността на корабоплаването по река Дунав през програмен период 2014 - 2020 г., в които ИА „ППД“ ще участва като бенефициент.

г) равноправно и пълноценно партньорство между Агенцията и останалите речни администрации в дунавските страни;

д) активно участие в работата на международни организации, процеси и смесени комисии за сътрудничество в областта на поддържане на вътрешните водни пътища.

С предлаганите промени ще доведат до подобряване и укрепване на административния капацитет, по-висока оперативност и по-ефективно изпълнение на функциите на агенцията. Наред с горното се предвижда и намаляване на числеността на изпълнителната агенция.

 

Лица за контакт:
Илия Йорданов;
И.д. началник на отдел „МПН“, дирекция „Правна“;
МТИТС;
Тел.: 02/940 9858;
E-mail: ijordanov@mtitc.government.bg;
 


Дата на откриване: 31.3.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 13.4.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари