Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет включва:
 
I. Изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите, приет с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2010 г., бр. 16, бр. 33, бр. 102 от 2011 г., изм., бр. 22, бр. 49 от 2012 г., бр. 80 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г.);
II. Изменение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, приет с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм., бр. 16 от 2011 г., бр. 33 от 2011 г., бр. 102 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г. и бр. 27 от 2014 г.);
III. Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление №129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г., попр., бр. 75, бр. 80 и бр.103 от 2012 г.).
 
Предложените промени са наложени от чл. 79, ал.1 на Постановление № 8 на Министерския съвет от 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г., като с тях се постига оптимизация на дейността на МОСВ и разпоредителите с бюджет към министъра на околната среда и водите, извършва се вътрешно преструктуриране и оптимизиране на дирекциите, както и се прецизират функциите им.
 
В администрацията на МОСВ се извършва преструктуриране на звената в обща администрация, което ще доведе до оптимизация на дейността и и адекватно разпределение на отговорностите. Функциите на съществуващите три дирекции: „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“, „Бюджет, финанси и счетоводство“, „Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно обслужване“, се преразпределят в 4 нови дирекции: „Правно-административно обслужване“, „Финансово управление“, „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“ и „Обществени поръчки и стопанска дейност“. Числеността на обща администрация се увеличава с три щатни бройки, които се разпределят както следва:
 
• 1 щатна бройка от дирекция „Управление на водите“ за юрист се прехвърля в дирекция „Правно-административно обслужване“, за да няма дублиране на функции на звената и правните дейности да се осъществяват от една дирекция.
• 2 щатни бройки от Главна дирекция „ОП „Околна среда“ за обществени поръчки“ се прехвърлят в дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“ с цел дейностите по подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в министерството да е обособено в едно звено, без значение дали източникът на финансиране е бюджета на МОСВ или европейски средства.

С проекта се прецизират функции на Инспектората на МОСВ, на досегашната дирекция „Бюджет, финанси и счетоводство“ от общата администрация и дирекции от специализираната администрация „Политики по околната среда“, „Управление на водите“ и „Управление на отпадъците и опазване на почвите“.
 
Във връзка със значително намалелите ангажименти за административното, финансовото и техническото управление на проектите, финансирани по ИСПА/Кохезионен фонд, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94, се намалява числеността на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ с 4 щатни бройки, които се прехвърлят в Главна дирекция ОП „Околна среда“. Възнагражденията на тези експерти ще се финансират изцяло от техническа помощ на ОП „Околна среда“, с което числеността на персонала, чиито възнаграждения са от утвърдения бюджет за 2015 г. на министерството, се намалява с 4 щатни бройки.
 
За дирекции „Национална служба за защита на природата“, „Опазване чистотата на въздуха“ и „Управление на водите“ и „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, когато същите са бенефициенти на безвъзмездната помощ на ОП „Околна среда 2014-2020“, се предвижда да се назначат сътрудници по управление на европейски проекти и програми по трудово правоотношение за срока на проекта. Възнагражденията им ще са за сметка на финансираните проекти. В тази връзка е изменена и Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление №129 на Министерския съвет от 2012г., където в чл. 8, ал.4, т. 3 думите „ОП Околна среда 2007 – 2013 г.“ се заменят с „Оперативна програма Околна среда“.
 
От Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ се закрива териториалното звено в София, тъй като е нецелесъобразно съществуването на отделна структура в София, предвид обстоятелството, че Главната дирекция е ситуирана в същия град.
 
С предложения проект се допълват функциите на дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“ към Изпълнителната агенция по околна среда.


Дата на откриване: 3.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 17.4.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари