Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2015 г.

С проекта на Постановление се предлагат вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2015 г. с цел осигуряване на оперативни средства на Дипломатическия институт за осъществяване на дейностите, свързани с изпълнението на Националната програма за изпълнение целите и задачите на Европейската година на развитието – 2015 г.

През април 2014 г. Съветът на ЕС и Европейският парламент приеха Решение за обявяване на 2015 г. за Европейска година на развитието (ЕГР).

С цел успешното провеждане на инициативата ЕГР 2015, Европейската комисия (ЕК) предвиди кандидатстване с национални програми от страна на държавите членки по грантова схема за отпускане на безвъзмездна помощ. Във връзка с обявената от ЕК процедура за кандидатстване, МВнР определи за национален координатор отдел „Международно сътрудничество за развитие”, а за национален бенефициент – Дипломатическия институт при министъра на външните работи (ДИ). Беше изготвена Национална програма от МВнР и ДИ, включваща дейности за изпълнение целите и задачите на ЕГР 2015, като част от тях са предвидени да бъдат осъществени от ДИ, а останалата – от организации от неправителствения, академичния и частния сектор. Грантовата схема предвижда съфинансиране от ЕК на националните програми в размер до 80% в рамките на поставения лимит за всяка държава членка (за България сумата е определена на 119 877,66 евро). Останалите 20% от средствата следва да бъдат осигурени по преценка на държавата от други източници.

Пакетът документи по кандидатстването на България за съфинансиране беше представен от ДИ до ЕК в указания от Комисията срок – 1 септември 2014 г. Европейската комисия даде много висока оценка на представената от България Национална програма, която предвижда в дейностите по нейното изпълнение да бъдат ангажирани представители на парламента, на българските институции и всички заинтересовани страни, включително с  гражданското общество и частния сектор, академичните среди, националните парламенти, социални партньори, регионални и местни органи.

Пакетът документи следваше да бъде одобрен до 31 декември 2014 г. Непосредствено след одобрението му следваше да бъде подписан Договор за финансиране между ЕК, МВнР и ДИ, след което да бъдат получени одобрените от страна на ЕК средства, с които ДИ да оперира във връзка с изпълнението на конкретните дейности по програмата. Предвид така зададената от ЕК времева рамка, беше съобразено и времето за подготовка и провеждане на първите дейности в графика на Националната програма, които да бъдат реализирани с отпуснатите от ЕК средства – а именно, през месец март. На 19 март се предвижда да бъде проведена конференция за откриването на ЕГР в България с участието на министъра на външните работи.

Поради техническо забавяне от страна на ЕК, Договорът бе подписан от МВнР и ДИ в началото на месец март. Това води до забавяне на отпуснатите от ЕК средства, като в същото време е наложително да започне финансирането на дейностите, които са предвидени по изпълнението на програмата.

В тази връзка се предлага Дипломатическият институт да започне да оперира със средствата в рамките на 20-те процента национален принос (възлизащи на 58 615 лева), за осъществяване на своите дейности от Националната програма съобразно подписания Договор.


Дата на откриване: 6.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 20.4.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари