Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в чл. 118, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – обн., ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 1 януари 2015 г., за осъществяване на ефективен контрол от приходните агенции върху целия процес, свързан с доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител, и за предотвратяване укриването и невнасянето на данъци и недопускане за продажба течни горива с неясен произход и качество в бензиностанциите и другите обекти за съхранение на горива.
В изпълнение на изискванията на ЗДДС, проектът регламентира регистрирането и отчитането на зареждане на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за собствени нужди с течни горива да се извършва, както следва:
1. Лице, което извършва зареждане на течни горива за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра, да регистрира и отчита зареждането чрез ЕСФП, с изключение зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление.
2. Лице, което извършва зареждане на течни горива за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни), да регистрира и отчита зареждането чрез ЕСФП, съгласно раздел VІ на приложение № 2, като се допуска да не се използва нивомерна измервателна система.
3. Лице, което извършва зареждане на течни горива за собствени нужди на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление, да регистрира и отчита зареждането чрез средство за измерване (разходомер или нивомерна измервателна система) по смисъла на Закона за измерванията, което трябва да отговаря на изискванията на Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му. Данните от проточените количества течни горива през средството за измерване ще се предават чрез данъчен терминал за гориво към НАП, по ред, начин и във формат съгласно приложение № 17. Предвидено е данъчният терминал за гориво да изпраща дневен отчет, който ще се генерира автоматично за всеки ден (за всеки 24 часа).
Предвидено е изключение, съгласно което се освобождават лицата, извършващи зареждане на течни горива за собствени нужди от съд/съдове с обща вместимост до 1000 литра включително, като общото заредено количество гориво за календарната година не трябва да превишава 2000 литра. В тези случаи зареждането няма да се регистрира и отчита чрез ЕСФП или средство за измерване, а лицата ще подават данни за получените количества горива като получатели по доставка.
Проектът регламентира използването на данъчен терминал за гориво (ДТГ) за осъществяване на дистанционна връзка с НАП и предаване на данни от средство за измерване, като при използване на разходомер, последният се монтира на изхода на резервоара и измерва използваното количество гориво. Допуска се осъществяването на връзката между ДТГ и средството за измерване да се осъществи чрез самостоятелно пломбиран концентратор, който служи за преобразуване на протокола за обмен на данни.
Данъчният терминал за гориво съдържа: процесор, енергонезависима памет за съхранение на трансферираните данни, GPRS модем; обемът на енергонезависимата памет да е не по-малко от 1000 дневни отчета; ДТГ работи със собствен часовник календар. Данъчният терминал за гориво предава данни съгласно приложение № 17. В тази връзка в приложение № 17 са описани данните, които се обменят между ДТГ с разходомер и НАП, както и между ДТГ с НИС и НАП.
Проектът предвижда преходен период за лицата по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС да  приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в следните срокове:
1. лицата по чл. 3, ал. 12 – в срок до 30 юни 2015 г.;
2. лицата по чл. 3, ал. 13 – в срок до 30 септември 2015 г.;
3. лицата по чл. 3, ал. 14 – в срок до 31 декември 2015 г.
В случаите по чл. 3, ал. 14 е предвидено до 31 декември 2015 г. тези лица да  подават ежемесечно данни по електронен път с квалифициран електронен подпис в приложение на интернет страницата на НАП за изразходваните количества течни горива за съответния месец в срок до 15-о число на следващия месец.   
С проекта се предвижда и промяна, свързана с касовата бележка, съгласно която като задължителен реквизит на касовата бележка да се изписва номер и дата на фактура, но само когато се извършва при плащане по доставка с непрекъснато изпълнение, за която има издадена фактура. С промяната се предоставя възможност на лицата, потребители на съответната услуга, да са информирани по коя фактура е извършено плащането. 
Предложените промени в наредбата няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства за бюджета.
С проекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

 


Дата на откриване: 7.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.4.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари