Обществени консултации

Проекта на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществено полезна дейност за дейности за социално отговорно поведение

Проектът на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществено полезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение е изготвен съобразно последните изменения и допълнения на Закона за хазарта (ЗХ), (обн., ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.).
Проектът е съобразен с принципите на всеобхватност, отчетност и отговорност, адекватност, икономичност, ефикасност, ефективност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност, регламентирани в Закона за публичните финанси.
Цели се създаване на ясни правила и процедури за разходване на средствата по чл. 10а от ЗХ за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за изчерпателно изброени дейности за:
1. предпазване на младите хора от хазарт;
2. превенция и лечение на хазартна зависимост;
3. провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг.
Проектът на наредба съдържа предложения за разпоредби, регламентиращи  условията, начина и реда за разходване на средствата, които организаторите на хазартни игри внасят като годишни вноски за социално отговорно поведение по бюджета на Държавната комисия по хазарта (ДКХ), при спазване принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Предвижда се разходването на средствата по чл. 10а от ЗХ да се извършва след провеждане на прозрачна процедура за набиране, оценяване и подбор на проектни предложения за финансиране на дейности за социално отговорно поведение, която включва: 
 заповед за откриване на процедурата и утвърждаване на насоки за кандидатстване, включващи критерии за оценка на проектните предложения;
 обява за откриване на процедурата;
 предоставяне на проектно предложение от всеки кандидат чрез формуляр за кандидатстване, попълнен в съответствие с насоките за кандидатстване, в отговор на публикуваната обява;
 оценяване и подбор на получените проектни предложения;
 предложение до ДКХ и решение на ДКХ за предоставяне на финансиране;
 сключване на договор за финансиране.
Оценяването и подборът на проектните предложения ще се извършва от комисия, определена със заповед на председателя на ДКХ, който се предвижда да бъде и председател на комисията по оценка и подбор. Изискванията към състава на комисията са определени по начин, гарантираш нейната висока експертиза и ефективност.
Предвидено е комисията да се назначава след изтичане на срока за приемане на предложенията и нейният състав да се обявява в деня за разглеждане и оценяване на проектните предложения, като по този начин се цели гарантиране на безпристрастност на членовете и прозрачност на провежданата процедура. В този смисъл е и определеният в проекта ред за отвод/самоотвод на членовете при наличие на несъвместимост.
Предвижда се образците на формуляри и документи по наредбата да се изготвят от ДКХ и да се утвърждават със заповед на министъра на финансите, която ще бъде публикувана на интернет страниците на Министерството на финансите и ДКХ, заедно с всички приложения. По този начин всички заинтересовани лица ще имат еднакъв и улеснен достъп до процедурата за кандидатстване за финансиране. Стремежът към публичност и прозрачност намира проявление и в публикуването на обявата за откриване на процедурата по оценяване и подбор, на информация за одобрените кандидати и проекти след сключване на договорите за финансиране, както и на решенията на ДКХ в деня на издаването им.
Проектът на наредба предвижда финансирането на проекти за дейности за социално отговорно поведение да се извършва след приемане на решение от ДКХ. Законосъобразното провеждане на процедурата за разходване на средствата и защитата на правата и законните интереси на участниците в нея са гарантирани от предвидения механизъм за обжалване на актовете за предоставяне или съответно за отказ за предоставяне на финансиране.
Заложените в проекта срокове са съобразени както с принципите за бързина и процесуална икономия, така и с предвиждане на достатъчно време за подготовка и извършване на регламентираните действия.
Въведени са изисквания към дейността и отчетността на лицата с одобрени за финансиране проекти за дейности за социално отговорно поведение.
Проектът предвижда да се осъществява контрол върху изпълнението на договорите за финансиране на проекти за дейности за социално отговорно поведение, като е предвидено превеждането на одобрените средства за финансиране да става поетапно след подробна отчетност и в зависимост от изпълнението на договорните задължения от страна на изпълнителя. Цели се осигуряване на мониторинг на изпълнението на проектите и постигане на добри практически резултати.
Предложеният проект няма да доведе до увеличаване на административната тежест и разходите на задължените лица, тъй като с него се урежда практическият механизъм за разходване на събраните съгласно ЗХ средства, като се създават предпоставки за открита и ефективна процедура за финансиране.
Проектът е съобразен с европейските актове в областта на хазарта. Провеждането на отговорен хазарт е основен приоритет на Европейския съюз (ЕС) и всяка държава-членка се насърчава да предприеме национални мерки за социално отговорно поведение на организаторите на хазартни игри и мерки за предпазване на младите хора от хазарт и за превенция и лечение на хазартна зависимост.
Резолюция на Европейския парламент от 10 септември 2013 г. относно хазартните игри по интернет на вътрешния пазар (2012/2322(INI)) подчертава факта, че независимо от начина, по който държавите членки решават да организират и регулират предлагането на услуги в областта на хазартните игри по интернет на национално равнище, трябва да се гарантира висока степен на защита на човешкото здраве и на потребителите.
Като основна цел на Препоръка на Европейската комисия от 14 юли 2014 година относно принципите за защита на потребителите и играчите, ползващи услуги в областта на хазартните игри по интернет, и за предпазване на малолетните и непълнолетните лица от участие в хазартни игри по интернет е посочено, че се препоръчва държавите членки да осигурят висока степен на защита на потребителите, играчите, малолетните и непълнолетните лица, като приемат принципи за услугите в областта на хазартните игри по интернет, както и за отговорни търговски съобщения за тези услуги, с цел опазване на здравето и свеждане до минимум на евентуалните икономически щети, които могат да произтекат от натрапчивото или прекомерното комарджийство.
 


Дата на откриване: 7.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.4.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари