Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Проектът на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) има за основни цели:
1. Транспониране на част от изискванията на Директива 2012/33/ЕC за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива.
2. Осигуряване прилагането и контрола на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006.
3. Актуализиране и прецизиране на терминологията и разпоредбите по отношение на емисиите от неподвижни източници.
4. Отмяна на вече неактуални разпоредби.
5. Изпълнение на мерки с № 56-58 от Плана за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014 г. (приет с РМС № 25/27.06.2012 г.).

Чрез Преходните и заключителните разпоредби на проекта на ЗИД на ЗЧАВ се предлагат изменения и допълнения на Закона за биологичното разнообразие, свързани с прилагането на два нови регламента на ЕС, а именно: Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза и Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове.


Дата на откриване: 8.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 22.4.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари