Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Министерството на образованието и науката (МОН) изготви на базата на предложения от висши училища, научни организации и представители на академичната общност законопроект за актуализиране и усъвършенстване на определени разпоредби на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), който бе внесен в Министерски съвет.

Предлаганите промени не засягат основния принцип за академична автономия на висшите училища и научните организации, залегнал в настоящия ЗРАСРБ и Закона за висшето образование. Основната цел на предложенията е да подобрят условията за обективно, безпристрастно и законосъобразно прилагане на единни национални изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности във висшите училища и научните организации. 

Нов момент е създаването на регистър, като електронна база данни за лицата, придобили научна степен във висше училище или научна организация в Република България, за защитените дисертационни трудове и за хабилитираните лица в Република България.

Осигурява се възможност, когато дипломата за научна степен или свидетелството за научно звание, издадени по реда на отменения Закон за научните степени и научните звания, са изгубени, унищожени, повредени или са станали негодни за употреба, Националният център за информация и документация към министъра на образованието и науката да издава удостоверение, потвърждаващо съответния документ.


Дата на откриване: 9.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 23.4.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари