Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на средното образование

С проекта на Решение се предлагат за одобряване десет програми за развитие на средното образование за 2015 година към Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006 - 2015 г.,  приета с Решение на Народното събрание от 07.06.2006 г. 

Програмното финансиране по националните програми за развитие на средното образование стартира през 2007 година в изпълнението на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.), с цел осигуряване ежегодно допълнителното финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование.  

Предложените за одобряване национални програми за развитие на средното образование за 2015 година, са както следва:

1.     Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”;

2.     Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване ”;

3.     Национална програма „Роден език и култура зад граница”;

4.     Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”;

5.     Национална програма „Училището – територия на учениците”;

6.      Национална програма „На училище без отсъствия”;

7.      Национална програма „С грижа за всеки ученик”;

8.      Национална програма „Развитие на педагогическите кадри”;

9.      Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“ ;

10.  Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”.

           Всяка от програмите осигурява на класираните образователни институции възможност да получат  допълнително финансиране за осъществяването на важни политики и мерки, като: намаляване на отсъствията и повишаване на обхвата в предучилищното и училищното образование, обучение и подготовка; подобряване условията  за достъп до детските градини и училищата; повишаване качеството на обучението в тях; подобряване на материалната база в професионалните училища в съответствие с изискванията на бизнеса; осигуряване на достъпна архитектурна среда за ученици със специални образователни потребности.


Дата на откриване: 9.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 23.4.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 април 2015 г. 07:09:55 ч.
sbhbulgaria

Коментар относно сроковете на Националната програма "Създаване на достъпна архитектурна среда" 2015

Според проекта на програмата в едномесечен срок от приемане на Решението на МС за Националната програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“ за 2015 г. училищата трябва да изготвят проектните си предложения. Моля да съобразите началото на този срок със сроковете за прием в първи клас и приемите след завършен VII клас, за да не се дискриминират новите ученици.