Обществени консултации

Проект на Закон за обществените поръчки

Проектът на Закон за обществените поръчки въвежда четири, приложими европейски директиви /две от които са нови и заменят отменените стари директиви/, съдържащи правилата за провеждане на процедури от публични възложители, секторни възложители, възложители, възлагащи специални поръчки в областта на отбраната и сигурността, както и обжалването на поръчките. Допълнително е разписан национален ред за възлагане на обществени поръчки в случаите, при които стойността на договора е ниска, поради което не попада в кръга на сделките, регулирани от директивите. Законът обхваща дейностите, свързани с обявяване, провеждане и приключване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, някои аспекти от изпълнението на договорите, както и условията, необходими, за да се гарантира правилното им планиране.

Чрез проекта е разработен рамков закон, с което се цели постигане на устойчивост и намаляване на необходимостта от чести промени, които могат да засегнат съществени елементи на цялостната концепция. Така ще се осигури трайно съответствие на националната правна рамка с европейските директиви. Техническите въпроси, свързани с оперативното реализиране на възлагането, ще бъдат развити в правилник за прилагане на закона, който следва да влезе в сила едновременно с него.

Очакваните ефекти от приемането на закона са:

- съответствие на националното с европейското законодателство;

- облекчаване, ускоряване и цялостно оптимизиране на възлагателния процес;

- снижаване на риска от корупция и злоупотреби с публични средства при възлагане на обществени поръчки;

- оптимизиране работата на държавните институции.


Дата на откриване: 9.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 11.5.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 април 2015 г. 12:33:54 ч.
slugitel

Да се прецизира

Чл. 48 ал.2. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и/или община или аналогични задължения за
данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; видът и размерът на
задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или
да са доказани от възложителя с подходящи средства;

Всеизвестно е, че за нуждите на кандидатстването за обществена поръчка ще бъде създадена нова фирма , която няма да има задължения. По тази причина, текстът трябва да се прецизира по отношение на задължения на собственика на кандидатстващата фирма обхващаща и други негови задължения като търговец. Т.е. Ако има задължения по 5 фирми, на които е собственик и само по една няма /твърде вероятно е да се поддържа една изправна фирма за сметка на много други на брой губещи, с цел участие в обществена поръчка/, то да няма право да участва в обществена поръчка, ако свързани с него фирми /което може да бъде установено от Търговски регистър/ има задължения по ДОПК. Иначе преливаме от пусто в празно и пак най-големите длъжници на държавата ще печелят обществени поръчки, което е дискриминационно спрямо онези фирми, които са се издължили към държавата.

19 април 2015 г. 12:03:23 ч.
Simeonova22

.

Изключително добре разписан закон. Изцяло обвързан с Европейските директиви и обстановката в страната. Крайно време беше да се намали административната тежест, както за възложителите така и за изпълнителите. Остава само да се надяваме да влезе в сила най-късно от 01.01.2016 г.

23 април 2015 г. 16:52:51 ч.
petargpetrov

промяна на чл. 64

Чл. 64 трябва да се прецизира по начин, по който да не се допуска субективен фактор. Всички показатели за оценка на техническо предложение трябва да са количествени. Качествените показатели, включващи експертна оценка са най-лесния начин една поръчка да бъде опорочена и/или обжалвана.

Предлагам “Чл. 64, (7), т. 2 дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите.”
ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕН НА: “Чл. 64, (7), т. 2 дава възможност да бъдат сравнени и оценени количествено техническите предложения в офертите.”

Целия чл. 64 да бъде преработен така, че всички показатели, в техническите оферти, да могат да бъдат количествено оценявани. Напълно да се изключи “експертната оценка”, защото е предпоставка за корупция и реално новият ЗОП нищо няма да промени.
Ако не се въведе изцяло количествена оценка на техническите предложения, което да ги направи сравними и да премахне необходимостта от “експертна оценка” няма никакъв смисъл от нов закон, тъй като възможността за манупулация си остава същата.

06 май 2015 г. 23:52:58 ч.
Mariyana_Mirandzheva

Да се обърне внимание на праговете- да се свалят.

и кое му е демократичното- само като погледнах праговете за възлагане без поръчки и са ми ясни нещата - В Холандия за 1 евро да е поръчката е с конкурс- няма директно възлагане- било то и по 3 оферти и пубвличност на всичко
Тръгна се от праг 5 000- преди 10 години и тук се стига до 30 000
цитат от страница 32 на ЗОП
ми значи големите поръчки на малки под праговете и на наши хора- с комисионни естествено
(3) Възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1. при строителство - от 50 000 до 270 000 лв. вкл.;
2. при доставки и услуги - от 30 000 лв. до 70 000 лв. вкл.
(4) Възложителите могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност по-малка от:
1. 50 000 лв. - при строителство;
2. 70 000 лв. – при услуги по приложение № 2;
3. 30 000 лв. - при доставки и услуги, извън тези по т. 2.

11 май 2015 г. 13:07:03 ч.
bapim

Предложение към проекта на Закон за обществените поръчки

Уважаеми господа,

От името на Българската асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ) предлагаме в проекта на нов Закон за обществените поръчки, чл. 57 „Технически и професионални способности“, алинея 1, да се добави нова точка със следния примерен текст: „разполага с разрешение за извършване на дейността, предоставянето на услугата или доставката на стоката, когато дейността се извършва, услугата се предоставя или стоката се получава по силата на режими, установени със закон“.

Не претендираме, че това е най-точната редакция на текста или точното му място, но идеята зад това предложение е следната:
В строителството на всички обекти, без изключение, се влагат инертни материали. Инертните материали могат да се добиват единствено по силата на концесионен договор, сключен в резултат на проведена процедура по Закона за концесиите и Закона за подземните богатства. Тоест, строителят не може да получи доставка на стоката „инетрен материал“ по друг законен способ, освен чрез договор с доставчик – концесионер на такива природни богатства. Освен в случаите, когато самият строител е и концесионер, но такива случаи са редки.
Многократно е констатирано, включително от всички компетентни държавни органи, че в страната съществуват десетки, да не кажем стотици незаконни кариери – места, в които се извършва добив на инертни материали, без концесия, тоест незаконно. Същевременно има редица сигнали, че при изпълнението на строителни обекти, на които възложител е държавата, не са редки случаите, при които изпълнителите се снабдяват с необходимите инертни материали именно от нерегламентирани източници. По този начин се ощетяват както законните концесионери, така и околната среда, а така също и се стимулира сивата икономика. Убедени сме, че държавата следва да контролира произхода на инерните материали, които се влагат в строителството на възлаганите от нея строителни обекти, с което ще бъдат ограничени незаконните практики в тази сфера.
Готови сме да развием подробно съображенията си в среща между Управителния съвет на БАПИМ и вас в удобно време, като се надяваме, че предложението ни ще бъде възприето, поради очевидния му държавен интерес.

11 май 2015 г. 18:41:31 ч.
PDI

Становище на Програма достъп до информацияl

І. Общи

11 май 2015 г. 18:43:42 ч.
PDI

Становище на Програма достъп до информацияl

Моля, прочетете становището на ПДИ по предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки публикувано на: http://store.aip-bg.org/stanovishta/2015/ZOP_11_05.pdf