Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 30.11.2000

Договорът от Лисабон засилва ролята на Европейския и националните парламенти в процеса на ефективна евроинтеграция, като признава значението на сътрудничеството между тези органи. За да демонстрира своята ангажираност в утвърждаването на институционализирано междупарламентарно взаимодействие, Народното събрание на Република България предвижда изпращането на свой постоянен представител към Европейския парламент. С писмо изх. № АД-550-06-20/09.04.2015 г. председателят на Народното събрание на Република България е отправил молба за съдействие до министъра на външните работи за иницииране на промени в нормативната уредба във връзка с предстоящото командироване на постоянен представител на Народното събрание към Европейския парламент. Статутът, организацията, финансирането и контрола на дейността на постоянния представител на Народното събрание ще бъдат уредени в Правила, утвърдени от председателя на Народното събрание.

Изпълняването на функции по осигуряването на взаимодействието на Народното събрание с Европейския парламент налага регламентиране на условията, при които ще бъде командирован постоянният представител на Народното събрание.

Анализът на съществуващите към момента подзаконови нормативни актове, уреждащи условията командироване на служители в чужбина, разкрива наличие на празноти по отношение на възможностите за дългосрочно командироване.

С проекта на акт се предлага да се разшири приложното поле на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, като се регламентират условията за командироване на служител, който да изпълнява функциите на постоянен представител на Народното събрание на Република България в Европейския парламент.

Предложено е допълнение на чл. 1 от Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина и добавяне на фигурата на „постоянен представител на Народното събрание в Европейския парламент”.

Разширяването на обхвата на подзаконовия нормативен акт включва и изменение на Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1 от Наредбата. С оглед значението на възложените функции се предлага длъжността на постоянен представител на Народното събрание на Република България да бъде отразена в ред № 1 на Таблица за определяне на командировъчните пари във валута на служителите, командировани в чужбина при условията и по реда на наредбата.

С проекта на Постановление се създава нов раздел V, който прецизира реда за командироване и условията, които се прилагат по отношение на постоянния представител на Народното събрание на Република България.


Дата на откриване: 23.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.5.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари