Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните, приета с Постановление № 375 на Министерския съвет от 30.12.2011 г.,

Представеният проект за изменение и допълнение на тарифа е разработен в съответствие с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с ПМС № 1 от 5.01.2012 г., обн., ДВ, бр. 4 от 13.01.2012 г., в сила от 1.01.2013 г. Предлаганите изменения и допълнения на събираните от Българската агенция по безопасност на храните такси, са приведени в съответствие с цитираната разпоредба. Проекта въвежда нови такси във връзка с влезли в сила изменения на Закона за фуражите, Закона за ветеринарномедицинската дейност и новия Закон за защита на растенията.

Променят се текстовете за разрешаване на продукти за растителна защита (ПРЗ), чрез взаимно признаване на разрешения от друга държава членка, включително временно разрешение по чл. 30 от Регламент (EO) № 1107/2009, съгласно Директива 91/414/ЕЕС или по програма за споделяне на работата между държавите членки. Също така се премахва таксата за заверяване на наличен доклад, изготвен от друга държава членка при одобряване на активни вещества, за разрешаване на ПРЗ.

Предложението за промяна в Тарифата по чл. 7, чл. 8, чл. 9 и чл. 17 се основава на законодателните промени в Закона за защита на растенията (Обн. ДВ бр. 61 от 25.07.2014 г.) във връзка с режима по издаване на удостоверения за търговия с ПРЗ и за преопаковане на ПРЗ, както и промените във връзка с регистрацията и издаване на удостоверения за пускане на пазара на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати. Измененията в тарифата засягат и размера на таксите за издаване на удостоверения, с цел облекчаване финансовата тежест за търговците на ПРЗ и намаляване на нерегламентираната търговия с ПРЗ. Чл. 9 от Тарифата отпада, тъй като събирането на такси за издаване на удостоверения за оползотворяване на утайки в земеделието не е регламентирано в Закона за защита на растенията. Таксите за тази услуга ще бъдат включени в ценоразписа на БАБХ.

Изменени, допълнени и прецизирани са текстовете, с които се описват дейностите по процедурите за издаване на лиценз за употреба на ветеринарно медицински продукти (ВМП), прехвърлянето на права върху лиценз за употреба на ВМП, промяна на лиценз за употреба по национална процедура, децентрализирана процедура и процедура за взаимно признаване, както и за подновяване на лиценз за употреба на ВМП от Част четвърта, чл. 41 от тарифата на БАБХ, без да е извършвана промяна в размерите на таксите. Измененията засягат и оценка на документацията за разширяване на обхвата на издаден лиценз за употреба на ВМП, описани в чл. 42 от тарифата, които са по реда на Регламент (ЕО) № 1234/2008.

Намалява се размера на таксата при издаване на удостоверение за внос/износ от трети страни на активна субстанция, като същият размер се уеднаквява с размера на въведените такси съгласно чл. 329а от ЗВД за издаване на сертификат за произход и свободна продажба на ВМП и/или активна субстанция, както и сертификат за фармацевтичен продукт, на български или на английски език.

Представеният проект облекчава дейността на производителите и търговците на ВМП, чрез намаляване размера на таксите при предлагане на повече от една промяна/едно разширение на един или повече лиценз/и за употреба на ВМП, за сметка на увеличаване на броя на предлаганите промени/разширения, или комбинация от едно или повече разширения, с или без промяна/промени. Административните такси при по-голям брой промени/разширения в един, или повече от един лиценз за употреба на ВМП, предложени от заявителя, ще са с по-поносим размер, но и приходите в бюджета на БАБХ ще са по-високи, тъй като се таксува оборота (или броя промени или разширения, както и комбинации между тези обстоятелства), а това е най-големия дял от цялостната дейност по контрола на ВМП.

От Тарифата за таксите, които се събират от БАБХ отпада таксата за извършване на справки в регистрите и за издаване на документи – 12,00 лв., поради това, че водените регистри по Закона за фуражите са публични. В проекта се въвеждат нови такси, които целят да бъдат ясно разграничени отделните дейности, извършвани по Закона за фуражите: за регистрация на обекти за разфасоване, пакетиране, етикетиране и съхранение на фуражи, за регистрация на оператори отдаващи складове под наем за съхранение на фуражи, както и за промяна на обстоятелствата по регистрацията на тези оператори. Проектът въвежда такси по Закона за фуражите събирани при одобрение на обекти за производство и/или търговия с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти и на тези оператори, които не задържат на склад медикаментозни фуражи и/или междинни продукти, за издаване на удостоверение за спазване на изискванията за хигиена на фуражите при кандидатстване по мерки по Програма за развитие на селските райони и за заверка на Ветеринарен сертификат на фуражи, предназначен за износ в трети държави.

Издаваните удостоверения за регистрация и одобрение по Закона за фуражите са безсрочни и няма да доведат до финансово утежняване на операторите във фуражния сектор, което води до намаляване на административната тежест.

Въвеждат се такси в съответствие с чл. 28 от Регламент (ЕО) №882/2004 за разходи, произтичащи от допълнителни официални проверки – в случаите, когато се установява неспазване на изискванията на законодателството от страна на операторите и се налага да се извършат допълнителни проверки, които нарушават планираните дейности на компетентния орган. Съгласно чл. 28 от регламента в тези случаи компетентния орган трябва да вземе такса от операторите, които са отговорни за не спазеното изискване на законодателството за времето на извършването на допълнителния официален контрол, както и да заплати разходите, произтичащи от допълнителния официален контрол. Дейностите, които надвишават обичайните контролни дейности, включват взимането и анализирането на проби както и други форми на контрол, които са необходими да се контролира проблема, да се провери дали са предприети коригиращи действия или да се открие и/или докаже не спазеното изискване.

С цел подобряване прилагането на разпоредбите, разписани в Регламент (ЕО) № 882/2004, Приложение ІV, Раздел А, параграф 1, според които държавите членки събират такси, свързани с официалния контрол на остатъци от някои субстанции в живи животни и животински продукти, се правят изменения и допълнения в част седма, глава втора и чл. 61 от Тарифата. Чрез промени в текста, без да се изменя размера на таксите, се постига правилно събиране на таксите върху добити количества месо от животни, постъпили в кланиците, с оглед елиминиране на риска от двойно облагане на живите животни и месото получено от тях. Въвеждат се облекчения за предприятията, от който се вземат проби по Националната мониторингова програма за контрол на остатъци (НМПКО).

С проекта се въвеждат такси за издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства и за одобряване на промени на сертификат за регистрация, както и такси за издаване на сертификати по реда на чл. 329а, съгласно измененията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, в сила от 25.01.2013 г.

Въвежда се нова такса за вписване в регистъра по чл.7, ал.3, т.21 от ЗВД, на производител и/или търговец на средства за официална идентификация на животните, след провеждане на процедура за регистрация, съгласно чл. 51б, ал.2, т.5 и ал.5 от ЗВД, за издаване на заповед и удостоверение за вписването от изпълнителния директор на БАБХ.

Във връзка с намаляване на административната тежест върху бизнеса, БАБХ предлага таксата по чл.43, ал.5 за издаване на сертификат за Добра производствена практика при производството на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции, в размер на 1 500 лева да отпадне.

Намалява се размера на таксаите в секторите храни и фуражи - по чл. 48, ал.1, т. 2 и 3, по чл. 51, ал.3, т. 1 и 3 и по чл. 60, ал.1 от Тарифата на БАБХ, от 16,00 на 15,00 лв., които се събират при проверка за изпълнение на дадено предписание, за извършване на проверки по сигнали и жалби и за извършване на допълнителни проверки, след констатирано несъответствие при официален контрол. Таксата по чл. 60, ал.1 от Тарифата е регламентирана в чл. 28 от Регламент (ЕО) № 882/2004. Намалението на тези такси е в изпълнение на одобрените мерки от Министерския съвет за намаляване на регулаторната тежест върху бизнеса, приети с Решение №635 от 22 октомври 2013 г. на Министерския съвет. Предложените промени са с цел уеднаквяване на размера на таксите в сектор храни и фуражи, поради извършване на общи проверки в обекти под контрола на БАБХ.

С приемането на посочените по-горе изменения и допълнения на таксите от тарифата на БАБХ, ще се облекчи работата на бизнес операторите във всички тези сектори.

Прецизира се формулировката за таксата в чл. 37, ал. 1, т. 4 от Тарифата, с цел намаляване на таксата за регистрация на обект за производство, съхранение и търговия на храни за домашни любимци от 200,00 лв. на 50,00 лв.


Дата на откриване: 28.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 11.5.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари