Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование се постига съответствие с приетата Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 г., която предвижда последователни мерки за диференциране на финансирането на висшите училища според резултатите от обучението.

За да се постигне обвързване на висшето образование с потребностите на реалната икономика и пазара на труда със законопроекта се въвеждат приоритетни професионални направления и защитени специалности. По този начин ще е възможно целево финансиране на определени стратегически за страната направления и защитени специалности.  Като защитени се определят специалности с ограничен интерес от страна на потребителите, но важни за икономическия и социален живот на страната.

Промените целят и постепенното диференциране на субсидията за научна дейност за висшите училища въз основа на обективни показатели за научните резултати.

Със законопроекта се предвижда и предоставяне на възможност държавните висши училища да провеждат обучение срещу заплащане при определени условия и ред извън финансирания от държавата прием и в рамките на определения от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет. Ще бъде регулиран максималният размер на таксите за платено обучение, като той не може да бъде по-висок от 170 на сто от съответните диференцирани нормативи. Платеното обучение се установява, за да се удовлетворят желанията на кандидат-студенти и кандидат-докторанти с финансови възможности и интерес за обучение по специалности от професионални направления, за които към даден момент държавата не осигурява достатъчен финансов ресурс.

С измененията освен това се регламентира изискването при институционалната акредитация на висшите училища и оценяването на съответствието с изискванията за академичен състав на основен трудов договор член на академичния състав да може да участва в акредитацията на не повече от едно висше училище. Изменението има за цел оптимизиране на академичната среда във всяко висше училище, както и стимулиране изграждането на ново поколение преподаватели, учени и изследователи, мотивирани от възможността за научно и професионално израстване.

Като резултат от измененията в Закона за висшето образование се очаква засилване на конкуренцията между висшите училища, повишаване качеството на обучението и на научните изследвания и утвърждаването на институциите за висше образование като научни центрове.


Дата на откриване: 30.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.5.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари