Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за за изменение на Наредба за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението

                   Т. 1 на § 1 от допълнителните разпоредби се изменя така: 1. „Голям язовир“ е язовир с височина на стената по-голяма от 15 м или с височина на стената между 10 м и 15 м, когато e със завирен обем на водохранилището по-голям от 1 000 000 м3. Изменението се прави в съответствие с класификацията на Международната комисия по големите язовири (ICOLD), съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 13 от 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (обн., ДВ, бр. 17 от 2004 г.), където е посочено, че големи язовирни стени са тези, които отговарят поне на едно от следните условия: височина на стената по-голяма от 15 м или височина на стената между 10 м и 15 м, когато обемът на водохранилището е по-голям от 1 000 000 м3.


Дата на откриване: 4.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 17.5.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари