Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите

Предлаганите с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите промени са свързани с контрола върху планирането и извършването на дейностите в горските територии, както и с предприемане на мерки за защита от незаконни посегателства и с вменяване на по-големи отговорности със съответстващите им санкции за лицата, осъществяващи дейност в горските територии. Измененията са свързани и с предвидени промени в подзаконовата нормативна уредба, свързани главно с добива на дървесина, начина на провеждане на сечи  и контрола.

Предложените изменения и допълнения в Закона за горите могат да бъдат обобщени в следните основни насоки:

І. Горско планиране

Предлагат се изменения на разпоредби, свързани с изработването на планове и програми, включително изработването на областни планове за развитие на горските територии. Целта е да се постигне по-добра регулация при планирането на дейностите в имотите на физическите лица и в същото време осъществяване на по-ефективен контрол. По отношение областните планове, предвид специфичния характер на процеса на планиране се разширява кръга от лица, които имат право да изготвят такива планове.

ІІ. Опазване и контрол

Проектът предвижда промени и по отношение на нормите, уреждащи контрола върху добива и съответно движението на дървесина. На първо място се забранява извършването на сеч през тъмната част на денонощието, като по този начин се ограничава възможността за нерегламентирани посегателства.

Втората важна промяна, която се предвижда в тази насока е въвеждането на разпоредба, с която се предвижда задължение моторните превозни средства, превозващи дървесина да бъдат снабдени с GPS устройства, като по този начин се очаква да се постигне ефективен контрол при транспортирането на тази суровина. В комбинация с разработването на електронна система за издаване на превозни билети он-лайн тази мярка ще допринесе за постигането на дългоочакваната електронизация на процесите по отчет и контрол в горския сектор. Предвижда се в обектите, в които постъпва или се преработва дървесина, да бъде  инсталирана система за видео наблюдение с цел превантивен, текущ и последващ контрол. Тези две мерки са с отложено действие като първата се предлага да влезе в сила от началото на 2017 година, а видеонаблюдението от 2016 г.

Друга важна промяна в посока на по-ефективен контрол е разширяване на правомощията на служителите, назначени за опазване на горски територии. Философията на Закона за горите е всеки собственик не само да ползва, но и да е отговорен за опазването на горските територии, които управлява. Най-голям е процентът на държавни горски територии, които се управляват от държавните предприятия. Предлага се служителите от териториалните им поделения да имат правото и възможността да правят проверки и да издават актове и извън установеното работно време на територията на цялото предприятие.

Предвиждат се и много по-сериозни санкции за извършени нарушения, като се предлагат различни хипотези, при които само за едно нарушение ще се отнема възможността  за извършване на дейности в горски територии, както на физически, така и на юридически лица.

ІІІ. Лесовъдска практика

Не на последно място следва да се отбележи и предложението за въвеждане на встъпителен изпит за лицата, желаещи да се впишат в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика, както и за тези, на които лиценза им е бил отнет поради извършени нарушения.

Целта на това предложение е да се гарантира, че само лица с необходимата компетентност и специфични познания и опит ще имат правомощията, които Закона за горите възлага на лицензираните лесовъди.

ІV. Други

Въвежда се отново възможността територии, които представляват гора по смисъла на ЗГ и които са били гори до влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, но са възстановени като земеделски, да бъдат включени в горските територии. За целта със заповед на министъра на ЗХ се създават комисии, които да изготвят списъци на имотите, чиито характеристики, съответстват на определението за гора по този закон.

С влизането в сила на така предложените промени ще се постигне по-ефективен контрол и ограничаване на незаконните посегателства в горските територии.


Дата на откриване: 7.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 20.5.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 май 2015 г. 18:03:15 ч.
a_kukov

Закон за горите

По отношение на горските автомобилни пътища: Много от горските автомобилни пътища, изградени във времето от държавните лесничейства и горски стопанства, в момента са отразени в КВС като общинска собственост. В тази връзка може да се доразвие хипотезите на чл. 37 от Закона за горите, като се даде възможност за прехвърляне на собствеността или предоставяне управлението на пътищата от общини на държавата в лицето на ДП, с цел ползването на средства от фонд "Инвестиции" за ремонта им.

Във връзка с ограниченията на интензивността на възобновителните сечи, които се предвиждат в Наредбата за сечите, би следвало да отпадне забраната за превишаване на планираното ползване по площ от възобновителни сечи във високостъблени гори - чл.104 ал.2 от ЗГ.

Да отпадне разпоредбата но чл.187 ал.3 от ЗГ, тъй като това може да се счита за нерегламентирана държавна помощ. Следва да има равнопоставеност на собственостите.

Установяването на нарушенията да може до се извършва и от служителите с лесовъдско образование в Държавните предприятия, а не само от служителите на ДГС/ДЛС - чл.274 а.1 т.2