Обществени консултации

Проект на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020

„Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили 2020“ е разработена в съответствие с чл. 22, ал. 2, т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Тя има за цел да продължи и развие започналия в Бялата книга процес на стратегическо преосмисляне на отбранителната политика и изграждане на отбранителните способности. Програмата определя параметрите за развитие и основните насоки за изграждане на отбранителните способности на въоръжените сили до 2020 г., чрез ангажиране на политическите, икономическите, технологичните, информационните, военните и гражданските ресурси на страната.

Документът отчита настъпилите изменения в геостратегическата среда за сигурност в непосредствена близост до нашата територия, генериращи нестабилност, рискове и заплахи, като определя областите от способности на въоръжените ни сили, които трябва да се развиват приоритетно, за да сме в състояние да отговорим адекватно на предизвикателствата пред нашата сигурност.

Характерът на тези предизвикателства, рискове и заплахи налага необходимостта от запазване на определените роля, мисии и задачи на въоръжените сили. За изпълнение на възложените мисии и задачи въоръжените сили ще поддържат обща численост не по-малко от 37 000 и не повече от 40 000 души.

Запазва се и нивото на политическа амбиция в отбраната. Нивото на амбиция по всяка мисия се основава на конкретни национални задачи, свързани със сигурността на страната, съюзнически отговорности и определянето на бюджет за отбрана като процент от брутния вътрешен продукт не по-малък от 1,35% в периода от 2015 г. до 2018 г., не по-малък от 1,5% до 2020 г. и с нарастване до 2% към 2024 г., съгласно решенията от Срещата на високо равнище на НАТО в Уелс (2014 г.). Балансирането на политическите амбиции в отбраната с ресурсите, които българското общество е необходимо да задели за тях, е задача от критична важност за страната. В тази насока са и препоръките на Консултативния съвет по национална сигурност при президента на страната от заседанието му на 27.04.2015г.

В условията на крайно недостатъчна финансова осигуреност за първите три години от изпълнение на Програмата, приоритетно ще се осигуряват с отбранителни ресурси в т.ч. и финансови, „Силите за развръщане“ (военните формирования за незабавно действие, декларирани сили и способности по Целите за способностите - 2013 за НАТО и декларирани сили за ОПСО на ЕС), както и военните формирования за участие в операции извън, или на територията на страната.

Разходите за личен състав, текуща издръжка и капиталови разходи за 2015 г. са в съотношение 73:21:6. В периода 2020 – 2024 г, трябва да се постигне съотношение 60:20:20 на тези разходи. Това съотношение представлява средните норми за страните от ЕС, а постигането на 20 % капиталови разходи е в съответствие  с приетата от държавните и правителствени ръководители на страните, членки на НАТО Декларация от срещата на високо равнище в Уелс през 2014 г.

Процесът на изграждането на модерни въоръжени сили изисква пряко ангажиране на икономическите, технологичните, информационните, военните и гражданските ресурси на страната.

При управление на ресурсите за отбрана, в т.ч. и финансовите, в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за поддържане и изграждане на отбранителните способности, ще се използва Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана на програмен принцип. Ръководителите на структури все по-широко ще използват концепциите за „управление на риска“ и „проектното управление“ за модернизация на въоръжените сили при изпълнение на политиките и отбранителните програми.

За реализиране на Програмата, трябва да се извършат промени в действащото законодателство, чрез които да се създадат условия за реинвестиране в отбраната, модернизация на отбранителните способности на въоръжените сили и изпълнението на международни договорености.

Програмата ще послужи за основа при разработване на  „План за развитие на въоръжените сили 2020“.


Дата на откриване: 7.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 27.5.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 май 2015 г. 17:33:00 ч.
enherma

е стига де.....

преразказвате ми „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили 2020“ , къде е всъщност документа?!?!

07 май 2015 г. 17:43:13 ч.
enherma

благодаря

„Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили 2020“