Обществени консултации

Проект на Решение за приемане на План за действие за 2015-2017 г. в изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение за периода 2015 – 2020 година

В Плана за действие за 2015-2017 г. са включени мерки и дейности, насочени към реализирането на определените в Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г. цели, по приоритетни направления на въздействие.

Първият приоритет е осигуряване на качество и ефективност на професионалното образование и обучение (ПОО) чрез работа (дуално обучение), по-широко прилагане на модулна организация за улесняване на достъпа до професионално обучение на лица на възраст над 16 години, включително рано напуснали и отпаднали от училищната система, създаване на по-действена връзка между системата на професионалното образование и обучение и бизнеса с възможности за плавен преход между училище и работно място и ограничаване на младежката безработица. Ще се създават повече възможности за натрупване на резултати от учене с цел придобиване на професионална квалификация в процеса на учене през целия живот.

Съгласно Плана за действие ще се работи интензивно за създаване на предпоставки за материална осигуреност на професионалната подготовка, за подобряване на конкурентоспособността, за повишаване на привлекателността на обучението, за по-успешно интегриране на обучаваните на пазара на труда, за намаляване броя на рано напусналите образователната система.

Стремежът е към по-добро развитие на система за актуализиране и допълване на квалификацията на учителите и преподавателите по професионална подготовка по специалността им от висшето образование и подкрепа за кариерно развитие, стимулиране на включването на млади специалисти като учители и преподаватели по професионална подготовка в системата на професионалното образование и обучение. Предвидено е обучение на наставници за провеждане на практическо обучение в реална работна среда за постигане на компетентности в съответствие с изискванията и потребностите на бизнеса.

Сред основните приоритети на Плана за действие са също - подобряване на достъпа до и реализацията в професионално образование и обучение, както и засилване участието и отговорностите на всички заинтересовани страни за осигуряване на кадри с необходимата за икономиката квалификация

Финансирането на изпълнението на планираните дейности и мерки, включени в Плана за действие за 2015-2017 г., се осъществява със средства на утвърдените бюджети на отговорните институции, както и със средства от Европейските фондове и Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +“ и/или чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", както и чрез дарения, спонсорство и други източници.


Дата на откриване: 8.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.5.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари